ZamowieniaPubliczne.edu.pl


ZP/85/2020 – Roboty budowlane mające na celu termomodernizację budynków A, B, C2 oraz C4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2 oraz C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 • Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-338 Łódź, ul. Rzgowska
 • Telefon/fax: tel. 42 271 17 52; 271 17 53 , fax. 42 271 17 50
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" , ul. Rzgowska 281, 93-338 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 271 17 52; 271 17 53, fax. 42 271 17 50, REGON: 47161012700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iczmp.edu.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/85/2020 – Roboty budowlane mające na celu termomodernizację budynków A, B, C2 oraz C4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2 oraz C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane mające na celu termomodernizację budynków A, B, C2 oraz C4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2 oraz C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym: -Załącznik nr 5 do SIWZ – część nr I – Wymiana poszycia dachowego w budynkach A i B Instytutu „CZMP”; -Załącznik nr 6 do SIWZ – część nr II – Wymiana węzłów cieplnych w budynkach A i B Instytutu „CZMP” wraz z remontem pomieszczeń; -Załącznik nr 7 do SIWZ – część nr III – Termomodernizacja budynku C2 Instytutu „CZMP”; -Załącznik nr 8 do SIWZ - część nr IV – Termomodernizacja budynku C4 Instytutu „CZMP”. 2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2 i C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”: -Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach; -Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Nr umowy o dofinansowanie: POIS.01.03.01-00-0070/17-00. 3. Zakres przedmiotu zamówienia: -Część I: Wymiana poszycia dachowego w budynkach A i B Instytutu „CZMP”; -Część II: Wymiana węzłów cieplnych w budynkach A i B Instytutu „CZMP” wraz z remontem pomieszczeń; -Część III: Termomodernizacja budynku C2 Instytutu „CZMP”; -Część IV: Termomodernizacja budynku C4 Instytutu „CZMP”. 4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa szczegółowo: 4.1 Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący Załącznik nr 5, 6, 7 oraz 8 do SIWZ, 4.2 Istotne postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Dokumentacje projektowe wymagają odbiorów ze strony Inspektorów Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do protokołu przekazania prac projektowych i oświadczenia o kompletności tych prac. 6. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę zamówienia. 7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia została opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m. in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 oraz 3, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, Wykonawca może przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi