ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice

 • Zamawiający: Gmina Świlcza
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 36-072 Świlcza, Świlcza
 • Telefon/fax: tel. 017 8670100, 8670133 , fax. 178 670 157
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Świlcza , Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, fax. 178 670 157, REGON: 69058214000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.swilcza.com.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice w zakresie wykonana robót: 1) roboty rozbiórkowe; 2) roboty budowlane; 3) roboty elektryczne: a) trasy kablowe, zasilanie, b) oprawy oświetleniowe, instalacja, c) instalacje niskoprądowe, zamknięć ogniowych; 4) roboty wewnętrzne: a) instalacja wodociągowa, b) instalacja p.poż. hydrantowa, c) instalacja kanalizacji sanitarnej, d) system wentylacji izolowanej, e) instalacja c.o. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi