ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019”

 • Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska , ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105, REGON: 16837200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019”. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest na terenie przy ul. Krasickiego w Gdańsku, na dz. nr 69/56 obręb 0045. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: a) prace przygotowawcze, rozbiórkowe, b) remont chodnika o nawierzchni z płytek betonowych, c) trawnik, siew na gruncie, d) ogród deszczowy, e) wycinkę drzew, f) nasadzenia roślin, m.in. - drzewa liściaste, - trawy ozdobne, - krzewy, - byliny, g) małą architekturę: - ławki parkowe z oparciem, - ławki parkowe bez oparcia, - kosz na odpady, - stojaki na rowery, - kubiki z betonu architektonicznego, - słupki grodzące, h) instalację elektryczną w zakresie: oświetlenie skweru, 5 słupów z fundamentami, oprawy zewnętrzne LED, trasę kablową około 100m, badania i pomiary, wraz z robotami towarzyszącymi, i) tablicę informacyjną.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi