ZamowieniaPubliczne.edu.pl


ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADAŃ: CZĘŚĆ I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE CZĘŚĆ II TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

 • Zamawiający: Miasto Piotrków Trybunalski
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego
 • Telefon/fax: tel. 447 327 796 , fax. 447 327 798
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Piotrków Trybunalski , Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 447 327 796, fax. 447 327 798, REGON: 59064846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piotrkow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADAŃ: CZĘŚĆ I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE CZĘŚĆ II TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Część 1 zamówienia – Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie 1.1. Wykonanie projektów wraz z uzgodnieniami i opiniami: 1.1.1. Wykonanie projektów zagospodarowania terenu, architektoniczno – budowlanego i projektów technicznych: 1.1.1.1. Wykonanie inwentaryzacji obiektu dla potrzeb opracowania projektowego. 1.1.1.2. Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu dla potrzeb opracowania projektowego. 1.1.1.3. Projekt architektoniczno - konstrukcyjny w zakresie:  ocieplenie ścian zewnętrznych,  ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic (cokołowych),  ocieplenie stropodachu niewentylowanego, izolacja przeciwwodna dachu,  wymianę stolarki okiennej,  wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,  wykonanie izolacji ścian fundamentowych pionowej i poziomej (osuszenie absorbcyjne mokrych ścian),  wykonanie robót remontowych zewnętrznych: rozbiórki, demontaże (kraty okienne), naprawy zarysowanych fragmentów ścian zewnętrznych, zamurowania otworów po zsypach na węgiel, naprawy kominów na dachu, montaż nawietrzaków szczelinowych, wymiana rynien i rur spustowych z dachów, odprowadzenie wód opadowych z orynnowania z zadaszeń, wymiana obróbek blacharskich i parapetów, montaż opraw oświetleniowych,  zabezpieczenie elementów stalowych, zbicie i wykonanie nowych tynków renowacyjnych na ścianach fundamentowych .  wykonanie robót remontowych wewnętrznych: wykonanie poziomej izolacji ścian fundamentowych (przepona) od strony wewnętrznej wszystkich ścian piwnicznych, remont pomieszczeń piwnicznych, remont pomieszczeń nadziemia, (malowanie pomieszczeń, remont posadzek, remont sanitariatów, wymiana przyborów sanitarnych), sprawdzenie, udrożnienie i doprowadzenie do aktualnych wymogów istniejącej wentylacji grawitacyjnej, naprawa zniekształconych elementów balustrad na wewnętrznych klatkach schodowych, zbicie i wykonanie nowych tynków renowacyjnych (traconych) ścian piwnic, wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych 1.1.1.4. Projekt zagospodarowania terenu obejmujący:  rozbiórkę i odtworzenie schodów zewnętrznych,  rozbiórkę i wykonanie nowej opaski wokół budynku,  wymiana pozostałej kostki brukowej w ciągach pieszych z podbudową,  odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych w terenie,  roboty niezbędne do wykonania podczas prac budowlanych. 1.1.1.5. Projekt usprawnień dla osób niepełnosprawnych (montaż platformy schodowej dla wózków inwalidzkich). 1.1.1.6. Projekt modernizacji 3-funkcyjnego węzła cieplnego. 1.1.1.7. Projekt modernizacji c.o. i c.w.u.. 1.1.1.8. Projekt drenażu opaskowego oraz studni chłonnych. 1.1.1.9. Projekt modernizacji instalacji kanalizacji sanitarnej. 1.1.1.10. Projekt modernizacji instalacji zimnej wody. 1.1.1.11. Projekt modernizacji oświetlenia. 1.1.1.12. Projekt instalacji odgromowej. 1.1.1.13. Projekt instalacji fotowoltaicznej. 1.1.2. Roboty budowlane w budynku II Liceum: 1.1.2.1. Wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych. 1.1.2.2. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o wykonane i uzgodnione projekty budowlano - wykonawcze . 1.1.2.3. Wykonanie opracowań geodezyjnych powykonawczych. 1.1.2.4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 1.1.2.5. Wykonanie robót porządkowych i polegających na zagospodarowaniu terenów zielonych. 1.1.3. Audyt ex post dla inwestycji. 1.2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020, znajdującego się na stronie www.rpo.lodzkie.pl. Inwestycja dofinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego – Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0010/19-00 z dn. 22.07.2020 r. (1 strona II CZĘŚĆI SIWZ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1, znajdujący się w II części SIWZ, stanowi Program funkcjonalno – użytkowy, w tym opracowanie Audyt energetyczny oraz zakres zawarty w udostępnionej dokumentacji projektowej z listopada 2017 r. (dokumentacja projektowa jest chroniona prawami autorskimi i udostępniona jest jedynie w celu wskazania zakresu zamówienia). Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie części robót w przypadku uzyskania na nie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownego zgłoszenia robót, jeżeli roboty te nie będą kolidowały z technologią wykonania pozostałych robót. Podział realizacji inwestycji na części i rozpoczęcie ich wykonywania musi być zaakceptowane przez inspektora nadzoru robót. Użyte do realizacji zadania materiały muszą być najwyższej jakości, nie gorsze niż opisane w załączonej dokumentacji. Zastosowane rozwiązania techniczne i materiałowe muszą być uzgodnione i akceptowane przez inspektora nadzoru. 2. Część 2 zamówienia –Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w tym w ramach: 2.1. Wykonanie projektów wraz z uzgodnieniami i opiniami: 2.1.1. Wykonanie projektów zagospodarowania terenu, architektoniczno – budowlanego i projektów technicznych: 2.1.1.1. Wykonanie inwentaryzacji obiektu dla potrzeb opracowania projektowego. 2.1.1.2. Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu dla potrzeb opracowania projektowego. 2.1.1.3. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny w zakresie:  ocieplenia ścian zewnętrznych,  ocieplenia ścian zewnętrznych piwnic (do poziomu posadowienia),  ocieplenia stropodachu wentylowanego (ocieplenie granulatem z wełny szklanej), izolacja przeciwwodna dachu,  wymiany stolarki okiennej,  wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej,  wykonania izolacji ścian piwnic poniżej poziomu terenu,  wykonania robót remontowych zewnętrznych: remont schodów zewnętrznych wraz z murami oporowymi (likwidacja istniejących schodów do węzła i magazynu kuchni), remontu elewacji poprzez naprawę i uzupełnienie uszkodzonych tynków i naprawy ścian w miejscach pęknięć (łączenia prefabrykatów), remontu kominów na dachu wraz z wykonaniem nowych czapek betonowych, wymianą rynien i rur spustowych z dachów, wymianą obróbek blacharskich ogniomurów, attyk i parapetów,  wykonania robót remontowych wewnętrznych: remontu istniejącego węzła cieplnego wraz montażem nowego w nowej lokalizacji (w jednym z pomieszczeń gospodarczych) oraz adaptacją „zwolnionych „ pomieszczeń na szatnię dla uczniów, remont wszystkich pomieszczeń w budynku (malowanie pomieszczeń, remont posadzek, remont sanitariatów, wymiana przyborów sanitarnych), sprawdzenie istniejącej wentylacji grawitacyjnej, wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych, 2.1.1.4. Projekt zagospodarowania terenu obejmujący:  montaż schodów blokowych,  remont - wymiana istniejących utwardzeń na działce, w tym wykonanie opaski z kostki betonowej obramowanej obrzeżem trawnikowym wokół budynków będących przedmiotem opracowania,  wykonanie opaski przyściennej,  roboty niezbędne do wykonania podczas prac budowlanych. 2.1.1.5. Projekt usprawnień dla osób niepełnosprawnych. 2.1.1.6. Projekt modernizacji węzła cieplnego. 2.1.1.7. Projekt modernizacji c.o. i c.w.u. 2.1.1.8. Projekt drenażu opaskowego wokół budynków z uwzględnieniem kompleksu sportowego z odprowadzeniem wód z drenażu deszczowej. 2.1.1.9. Projekt modernizacji instalacji kanalizacji sanitarnej. 2.1.1.10. Projekt modernizacji instalacji zimnej wody. 2.1.1.11. Projekt modernizacji oświetlenia. 2.1.1.12. Projekt instalacji odgromowej. 2.1.1.13. Projekt instalacji fotowoltaicznej. 2.1.2. Roboty budowlane: 2.1.2.1. Wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych. 2.1.2.2. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o wykonane i uzgodnione projekty budowlano – wykonawcze. 2.1.2.3. Wykonanie robót porządkowych i polegających na zagospodarowaniu terenów zielonych (trawniki). 2.1.2.4. Wykonanie opracowań geodezyjnych powykonawczych. 2.1.2.5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 2.1.3. Audyt ex post dla inwestycji. 2.2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020, znajdującego się na stronie www.rpo.lodzkie.pl. Inwestycja dofinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego – Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0010/19-00 z dn. 22.07.2020 r. (1 strona II CZĘŚĆI SIWZ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 – znajdujący się w II CZĘŚĆ SIWZ, stanowi Program Funkcjonalno – Użytkowy, w tym opracowanie Audyt energetyczny. Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie części robót w przypadku uzyskania na nie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownego zgłoszenia robót, jeżeli roboty te nie będą kolidowały z technologią wykonania pozostałych robót. Podział realizacji inwestycji na części i rozpoczęcie ich wykonywania musi być zaakceptowane przez inspektora nadzoru robót. Użyte do realizacji zadania materiały muszą być najwyższej jakości. Zastosowane rozwiązania techniczne i materiałowe muszą być uzgodnione i akceptowane przez inspektora nadzoru. 3. Dodatkowe wymagania dla części I i części 2 zamówienia: 3.1. Po realizacji zadania muszą być spełnione kluczowe rezultaty, osiągnięcia, wskaźniki zawarte we wniosku o dofinansowanie (znajdujący się w CZĘŚCI II SIWZ) pozwalające na pełne wykorzystanie dofinansowania. 3.2. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, wykonawca ma obowiązek przekazania zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych wraz z pozwoleniem na użytkowanie lub przyjętym zawiadomieniem o zakończeniu robót zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego bez uwag ani sprzeciwu. 3.3. W okresie rękojmi i gwarancji, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia zamontowanego podczas robót. Wykonawca przez okres rękojmi dokonywał będzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku, serwisowanie i konserwację instalacji, urządzeń i wyposażenia elektrycznego. 3.3.1. Konserwacja dokonana będzie w terminach: 3.3.1.1. do 30 maja każdego roku obowiązującej rękojmi – I termin, 3.3.1.2. do 30 listopada każdego roku obowiązującej rękojmi – II termin, i potwierdzona wpisem do książki serwisowej danego urządzenia. O fakcie dokonania konserwacji i serwisu wykonawca poinformuje zamawiającego pisemnie w ww. wskazanych terminach. Do zgłoszenia potwierdzenia wykonawca dołączy kserokopię książki serwisowej danego urządzenia z odpowiednim wpisem potwierdzającym dokonanie serwisu i konserwacji. Po dokonaniu zgłoszenia zamawiający w terminie 14 dni dokona sprawdzenia i odbioru wykonanych prac. Zamawiający uzna prace za wykonane należycie jeżeli w terminie 14 dni nie zgłosi na piśmie Wykonawcy zastrzeżeń i uwag. W przypadku ujawnienia wad, Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie. 3.4. W przypadku, gdy wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty, zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze),po uprzednim wezwaniu wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 21 dni. 3.5. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ciągły dostęp pojazdów do posesji. 3.6. Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą włącznie, na koszt własny, 3.7. Przeprowadzenia niezbędnych badań wynikających z przepisów i prawa budowlanego, w tym badań natężenia oświetlenia w pomieszczeniach szkoły. 3.8. Przeprowadzenie wizji stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót. Wymagane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej – wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego. 3.9. Rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek – gestorów sieci, celem poinformowania o w/w robotach i czasie ich trwania. 3.10. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie. Wykonawca zapewni organizację pracy i wykonania robót, która umożliwi korzystanie z budynku szkoły z jak najmniejszymi utrudnieniami, w szczególności godziny wykonywania robót uciążliwych należy, przed ich podjęciem, uzgodnić z dyrekcją szkoły. 4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. roboty budowlane dla części I i części 2 zamówienia: 4.1. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic (cokołowych), ocieplenie stropodachu niewentylowanego, izolacja przeciwwodna dachu, 4.2. wykonanie izolacji ścian fundamentowych pionowej i poziomej (osuszenie absorbcyjne mokrych ścian), 4.3. wykonanie robót remontowych zewnętrznych: rozbiórki, demontaże (kraty okienne), naprawy zarysowanych fragmentów ścian zewnętrznych, zamurowania otworów po zsypach na węgiel, naprawy kominów na dachu, montaż nawietrzaków szczelinowych, wymiana rynien i rur spustowych z dachów, zbicie i wykonanie nowych tynków renowacyjnych na ścianach fundamentowych, 4.4. wykonanie robót remontowych wewnętrznych: wykonanie poziomej izolacji ścian fundamentowych (przepona), remont pomieszczeń piwnicznych, remont pomieszczeń nadziemia, (malowanie pomieszczeń, remont posadzek. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności wykonywane na rzecz wykonawca jak i podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia w części I i części 2 zamówienia: 5.1. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic (cokołowych), ocieplenie stropodachu niewentylowanego, izolacja przeciwwodna dachu, 5.2. wykonanie izolacji ścian fundamentowych pionowej i poziomej (osuszenie absorbcyjne mokrych ścian), 5.3. wykonanie robót remontowych zewnętrznych: rozbiórki, demontaże (kraty okienne), naprawy zarysowanych fragmentów ścian zewnętrznych, zamurowania otworów po zsypach na węgiel, naprawy kominów na dachu, montaż nawietrzaków szczelinowych, wymiana rynien i rur spustowych z dachów, zbicie i wykonanie nowych tynków renowacyjnych na ścianach fundamentowych, 5.4. wykonanie robót remontowych wewnętrznych: wykonanie poziomej izolacji ścian fundamentowych (przepona), remont pomieszczeń piwnicznych, remont pomieszczeń nadziemia, (malowanie pomieszczeń, remont posadzek. 5.5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę: W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 5.5.1. osoby zaangażowane do wykonania robót będą nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zatrudniły oraz posiadały dokumenty pozwalające na ich identyfikację 5.5.2. wykonawca ma obowiązek przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego poniżej wskazane dowody:  listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (oświadczenie), zaangażowanych do wykonywania ww. czynności na terenie budowy – przed ich przystąpieniem do tych czynności. Lista/y osób powinna zawierać w szczególności: dokładne określenie wykonawcy/podwykonawcy, datę złożenia, czynności wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  wyjaśnienia w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wykonujących ww. czynności;  oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania ich oceny – na wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym umowy o pracę pracowników wskazanych na ww. listach wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków (jeżeli został sporządzony) w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Umowa/y powinny być poddane pseudoanonimizacji w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 5.6. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę: W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności lub uniemożliwienia kontroli tego wymogu – za każdy taki przypadek zamawiający przewiduje karę umowną lub w wysokości 5 000,00 zł.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi