ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Wymiana rurociągów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej zasilających budynek Główny Szpitala, budynek Oddziału Geriatrii, Oddziału Paliatywnego oraz ZOL, budynek Pionu Logistyki w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach

 • Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. Węgierska
 • Telefon/fax: tel. +48183553317 , fax. +48183553307
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach , ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, tel. +48183553317, fax. +48183553307, REGON: 00030861400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.gorlice.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Wymiana rurociągów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej zasilających budynek Główny Szpitala, budynek Oddziału Geriatrii, Oddziału Paliatywnego oraz ZOL, budynek Pionu Logistyki w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia – zakres prac: Opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń przewidzianych prawem. Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego rurociągu ciepłej wody użytkowej na nowy z zastosowaniem pojedynczych rur preizolowanych tworzywowych firmy Syneco typ Syncopex lub innych o równoważnych parametrach (70°C/10bar). Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Przewiduje się wykonanie rurociągu po istniejącej trasie bez demontażu istniejących rur z zachowaniem ciągłości dostawy wody użytkowej na cele zasilanych budynków szpitalnych. Dopuszcza się przerwę w zasilaniu wodą budynków w czasie podłączania nowego rurociągu do istniejących instalacji wewnętrznych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi