ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Zaprojektowanie i budowa parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Traugutta w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź".

 • Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A
 • Telefon/fax: tel. 227 555 146 , fax. 227 555 327
 • Data zamieszczenia: 2020-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Grodzisk Mazowiecki , ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 227 555 146, fax. 227 555 327, REGON: 52478900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodzisk.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Traugutta w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź".
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zaprojektowanie i budowa parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Traugutta w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Zadanie obejmuje: 1. Uzyskanie map do celów projektowych. 2. Sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego a także uzyskanie wynikających z przepisów: zgód, opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń pozwalających na realizację inwestycji. 3. Sporządzenie projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót dla wszystkich branż, projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Wymaga się, aby Wykonawca wykonał dokumentację w ilości: - Projekt budowlany obejmujący przewidziane do realizacji branże – 6 egz., - Projekt wykonawczy opracowany oddzielnie dla każdej branży – po 4 egz. dla każdej branży, - Przedmiar robót opracowany oddzielnie dla każdej branży – po 2 egz. dla każdej branży, - STWIOR- po 2 egz. dla każdej branży, - Informacja BIOZ – 6 egz. - projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz. - projekt tymczasowej organizacji ruchu – 4 egz. Dodatkowo należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową w wersji WORD i PDF na płycie CD/DVD. 4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej. 5. UWAGA. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zabytku archeologicznego o nr AZP 59-62/64 oraz w strefie ochrony konserwatorskiej B. Zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie znak WA.5183.28.30.2019.AO z dnia 25.10.2019r., wszelkie prace ziemne związane z realizacją Inwestycji należy prowadzić w całości pod stałym, ścisłym nadzorem archeologicznym. W przypadku ujawnienia w nadzorowanych wykopach obiektów i/lub nawarstwień archeologicznych, Wykonawca musi się liczyć z rygorem zmiany nadzoru archeologicznego na badania wykopaliskowe. Koszty nadzoru oraz ewentualnych archeologicznych badań wykopaliskowych będą pokryte przez Zamawiającego. Wobec powyższego wymaga się od Wykonawcy, aby wszelkie prace ziemne konsultował z wyłonionym przez Zamawiającego, w odrębnym postępowaniu, archeologiem. Wszelkie ryzyko, koszty oraz konsekwencje prawne, wynikające z zaniechania przez Wykonawcę dokonywania konsultacji nt prowadzonych prac ziemnych z archeologiem obciążą Wykonawcę.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi