ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Zagospodarowanie turystyczne wnętrza parkowego w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych

 • Zamawiający: Gmina Uniejów
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła
 • Telefon/fax: tel. 632 888 192 , fax. 632 888 192
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Uniejów , ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, woj. łódzkie, tel. 632 888 192, fax. 632 888 192, REGON: 31101957900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uniejow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie turystyczne wnętrza parkowego w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych” polegających na Zagospodarowaniu turystycznym wnętrza parkowego zabytkowego zespołu zamkowo – parkowego w Uniejowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Koncepcji programowo - przestrzennej rewaloryzacji głównego wnętrza parkowego zabytkowego zespołu zamkowo - parkowego w Uniejowie”, „Programie Funkcjonalno - Użytkowym rewaloryzacji głównego wnętrza parkowego zabytkowego zespołu zamkowo - parkowego w Uniejowie w ramach projektu: „Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych”. 2. Wykonawca zobowiązany będzie opracować: a) wielobranżowy projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami (w tym uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; pozwolenia wodnoprawne) b) wielobranżowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami inwestorskimi. 3. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie następujących elementów programu funkcjonalno – użytkowego rewaloryzacji głównego wnętrza parku: a) parter ogrodowy b) scena c) skrzynie na pnącza d) instalacje i sieci elektryczne e) instalacje i sieci sanitarne f) dziedziniec zewnętrzny g) nawierzchnie dróg i placów h) roślinność Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy bulwaru nadrzecznego i pomostów. Przedmiot zamówienia nie obejmuje rozbiórki boiska o nawierzchni bitumicznej wraz z prowadzącą do niego drogą tłuczniową, ogrodzeniem i oświetleniem oraz woliery. Programowym łącznikiem całości zagospodarowania terenu na być audiowizualna atrakcja w formie koncertów muzycznych, których realizacji służyć ma scena z widownią przewidziana w obrębie parteru ogrodowego. Przewiduje się przekazywanie muzyki, za pośrednictwem odpowiedniego systemu nagłośnienia, do wybranych, odległych części parku oraz zintegrowanie jej ze zmiennymi obrazami wodnymi w fontannie starorzeczu i rzece Warcie za pomocą oprogramowania komputerowego. Na istniejących alejkach wykonywana jest podbudowa (prace w ramach zadania Zagospodarowanie terenu Parku Zamkowego w Uniejowie w ramach projektu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”; planowany termin zakończenia prac 30.11.2020 r.). Ponieważ wykonawca zobowiązany będzie wykonać obrzeże betonowe posadowione na betonowej ławie oporowej, konieczne będzie odtworzenie uszkodzonych fragmentów podbudowy, a dopiero następnie wykonanie podsypki piaskowo – cementowej i nawierzchni granitowej jasnożółtej gr. 8/10 cm. Wykonawca zobowiązany będzie również uzupełnić brakującą ziemię przy skarpach alejek parkowych. Dwie wskazane na rysunku alejki należy wykonać do włączenia (skrzyżowania) z alejkami sąsiadującymi. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować zasilanie fontanny zlokalizowanej w parterze ogrodowym z sieci wodociągowej, natomiast dla fontann zlokalizowanych w starorzeczu oraz w rzece należy zaprojektować zasilanie wodą z rzeki. W celu udogodnienia pielęgnacji roślinności głównego wnętrza parkowego przewiduje się budowę na całym jego terenie systemu automatycznego nawadniania. 4. Teren parku został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-481/222 – decyzja z dnia 18.01.1992 r. Wykonawca zobowiązany jest opracować program badań archeologicznych oraz przed przystąpieniem do realizacji robót uzyskać zgodę Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który określi warunki wykopaliskowych badań archeologicznych i nadzoru archeologicznego. Do przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych, zapewnienia nadzoru archeologicznego oraz wykonania ewentualnych innych obowiązków wynikających z decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zobowiązany jest wykonawca. Przy projektowaniu budowlanym i wykonawczym wszystkich elementów w rejonie starorzecza należy stosować się do merytorycznych i formalnych zaleceń, przedstawionych w opinii dotyczącej projektowanych rozwiązań na terenie Parku Zamkowego w Uniejowie (główne wnętrze parkowe) związanych z doliną rzeki Warty i starorzeczem - pismo ZS-UW/5337/23/13 OU 173pt/13 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 19 sierpnia 2013 r. Na terenie parku zamkowego równolegle mogą być prowadzone roboty związane z m. in. z „Budową infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie (budowa bulwaru) oraz Zagospodarowanie terenu Parku Zamkowego w Uniejowie w ramach projektu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”. Na wykonawcach spoczywać będzie obowiązek wzajemnego skorelowania prac. Dla rewaloryzacji głównego wnętrza parkowego zabytkowego zespołu zamkowo – parkowego w Uniejowie dopuszczalne odstępstwa od określonych parametrów wskazane są w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym projektowanych rozwiązań (na etapie opracowywania dokumentacji) w szczególności projektowanego nagłośnienia, organów oraz fontann. Elementy przedmiotu zamówienia opisano w niżej wymienionych załącznikach do SIWZ: Załącznik nr 7 Program funkcjonalno – użytkowy rewaloryzacji głównego wnętrza parkowego zabytkowego zespołu zamkowo – parkowego w Uniejowie Załącznik nr 8 Koncepcja programowo – przestrzenna rewaloryzacji głównego wnętrza parkowego zabytkowego zespołu zamkowo – parkowego w Uniejowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU. DZIAŁANIE VI.2 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ. PODDZIAŁANIE VI.2.1 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ 5. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w pomocniczym przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy przyłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, koszty opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu a także wykonanie prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót. 6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 7. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym. 8. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia. 9. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. 10. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. 11. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji przetargowej.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi