ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszyce.

 • Zamawiający: Gmina Dobryszyce
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 97-505 Dobryszyce, ul. Wolności
 • Telefon/fax: tel. 044 6811193, 6811168 , fax. 446 811 193
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Dobryszyce , ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszyce, woj. łódzkie, tel. 044 6811193, 6811168, fax. 446 811 193, REGON: 59064797700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dobryszyce.i-bip.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszyce.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiot zamówienia, dotyczy zagospodarowania przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszyce. 1.2. Opis Przedmiotu Zamówienia: 1.2.1. Zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje w szczególności: 1) utwardzenie terenu (kostką brukową); 2) demontaż istniejącego ogrodzenia; 3) wykonanie nowego ogrodzenia; 4) wykonanie oświetlenia; 5) wykonanie monitoringu; 6) wykonanie nawierzchni biologicznie czynnej (posianie trawy); 7) wykonanie nawierzchni biologicznie czynnej (nasadzenia krzewów ozdobnych); 8) dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki solarnej, ławek parkowych, stojaków na rowery, koszy na śmieci, stolików do gry w szachy). 3.5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określają Przedmiar robót – Załącznik Nr 8 do SIWZ, Dokumentacja Techniczna – Załącznik Nr 9 do SIWZ oraz Ogólna Specyfikacja Techniczna – Załącznik Nr 10 do SIWZ. 3.5.3 W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej oraz Ogólnej Specyfikacji Technicznej będących załącznikami do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej oraz Ogólnych Specyfikacjach Technicznych o parametrach tego typu. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej oraz Ogólnych Specyfikacjach Technicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi