ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł

 • Zamawiający: Gmina Jeleniewo
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 16-404 Jeleniewo, ul. Słoneczna
 • Telefon/fax: tel. 875 683 022 , fax. 875 683 022
 • Data zamieszczenia: 2020-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Jeleniewo , ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, woj. podlaskie, tel. 875 683 022, fax. 875 683 022, REGON: 79067089800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący budowy: 1) Utwardzenie powierzchni gruntu – utwardzenie nawierzchni w obrzeżu betonowym 8x30 z kruszywa łamanego C50/30 – w tym pod 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie nawierzchni z płyt ażurowych o wym. 40x60x8 cm w obrzeżu betonowym 8x30. 2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – nawierzchnia z piasku ograniczona geokratą oraz humusowanie nawierzchni z obsianiem. 3) Boisko do piłki siatkowej – nawierzchni boiska z piasku o powierzchni 180 m2 wraz z słupkami i siatką (1 komplet). 4) Utwardzenie paleniska na ognisko – nawierzchnia z bruku kamiennego naturalnego o powierzchni 50,24 m2. 5) Pomost pływający – w kształcie litery L o łącznej długości 32,4 m i szerokości 2,4 m. Pomost ma być wykonany z ocynkowanej konstrukcji stalowej wypełnionej materiałem wypornościowym – styropianem. Pokład pomostu ma być wykonany z drewnianych desek impregnowanych (drewno iglaste) – deski mają być frezowane antypoślizgowo. Alternatywnie można zamontować deski z kompozytu cechujące się trwałością lub z drewna egzotycznego. 6) Wiata wypoczynkowa z grillem – wiata drewniana z grillem wolnostojąca w technologii drewnianej o powierzchni zabudowy 27,30 m2. 7) Altana ze stołem i ławami – 2 szt o powierzchni zabudowy 5,03 m2 każda. Altany w konstrukcji drewnianej z drewnianymi stołami i ławami. 8) Wiata śmietnikowa – wiata na śmietnik zadaszona w konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 9,13 m2 wraz z dostawą kontenerów na śmieci. 9) Wiata na toaletę – wiata na WC przenośne zadaszona w konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 2,2 m2. 10) Tablica informacyjna – tablica informacyjna o konstrukcji drewnianej opartej na słupach drewnianych wraz z opracowaniem i wydrukowaniem części graficznej tablicy. 11) Urządzenie fotowoltaiczne – lampa solarna – fotowoltaiczna lampa LED 20W 2200lm o wysokości 6,5 m z modułem PV 260W. Akumulator żelowy o pojemności 120 Ah. 12) Parawan przebieralni – w konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 3,69 m2. 13) Mała architektura – ławki i stojaki na rowery – 6 sztuk ławek parkowych o wym. do 200x45 cm oraz 3 stojaki na rowery o konstrukcji kabłąkowej. Przedmiotowe zagospodarowanie miejsca wypoczynku dotyczy projektu nr SW10-6523.2-SW1010025/19 realizowanego przy dofinansowaniu z działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia/dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, wskazał na pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający określa tym samym minimalne parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub rozwiązania, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający tym samym za równoważny uzna każdy produkt o wskazanych parametrach technicznych lub lepszych. Pod pojęciem „parametry techniczne” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej i projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Wykonawca ma wykonać i umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną o finasowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze. Projekt i treść tablic oraz miejsce ich ustawienia Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. 5. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na realizację Zamówienia. Zaleca się także dokonanie wizji lokalnej w terenie (nie jest to warunek konieczny do złożenia oferty).
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi