ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka - „Zaprojektowanie i budowa tężni solankowej z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu”

 • Zamawiający: Gmina Warka
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-660 Warka, Plac St. Czarnieckiego
 • Telefon/fax: tel. 048 665 12 00 , fax. 048 665 12 25
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Warka , Plac St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, woj. mazowieckie, tel. 048 665 12 00, fax. 048 665 12 25, REGON: 52662400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warka.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka - „Zaprojektowanie i budowa tężni solankowej z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej w Warce wraz z instalacjami i oświetleniem terenu (przyłącze wod-kan., mała architektura oraz utwardzenie terenu i wykonanie zagospodarowania zielenią przeznaczonego terenu stanowi odrębne zadanie). Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, wykonanie wszelkich prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji tężni. Realizacja przedstawionych powyżej celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej miasta, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Teren projektowanej tężni usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie, od zachodu przylega do parkingu budynku handlowego „Lewiatan” , od północy do drogi powiatowej – ul. Ks. M. Ciemniewskiego, od wschodu do istniejącego parkingu samochodów osobowych (parking osiedlowy), od południa do infrastruktury komunikacyjnej i budynków mieszkalnych Osiedla Książąt Mazowieckich. Ponadto na przedmiotowym terenie obok parkingu planowana jest budowa linii energetycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności wchodzące w zakres robót budowlanych objętych przedmiotem umowy: 1) prace ogólnobudowlane, w tym: a) prace zbrojarsko-betoniarskie, b) prace ciesielskie, c) prace malarskie, 2) prace instalatorskie/związane z wykonaniem instalacji/ branży sanitarnej (wod-kan) elektrycznej, oraz ich uruchomieniem. 3) czynności sprzątania.  Okres zatrudnienia osób wykonujących w/w czynności nie może być krótszy niż okres wykonywania tych prac wynikający z przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu. W przypadku zmiany terminów wynikających z harmonogramu, Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania postanowień umów o pracę do tych zmienionych warunków.  Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych przekazać inspektorowi nadzoru inwestorskiego listę pracowników zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy i dokonywać stałej jej aktualizacji, a także zapewnić identyfikację swoich pracowników. Niedopełnienie powyższego obowiązku może skutkować wstrzymaniem Robót do czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy, a w przypadku naruszenia tego obowiązku – naliczeniem kar umownych lub odstąpieniem od Umowy z winy Wykonawcy.  W związku z nałożeniem na Wykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności określone powyżej na podstawie umowy o pracę, Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy poprzez: 1) zwrócenie się do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, w szczególności przedstawienie poświadczonych za zgodność z oryginałem: a) kopii umów o pracę z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjątkiem imienia i nazwiska; b) kopii zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia; 2) zwrócenie się do Wykonawcy o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnienia; 3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy przez własne służby lub Państwową Inspekcję Pracy.  Obowiązki opisane powyżej, jak również odpowiadające im uprawnienia Zamawiającego dotyczą również Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak i Podwykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę przy wykonywaniu czynności, o których mowa powyżej, osób na podstawie umowy o pracę.  Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: - brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej w/w czynności – w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy przypadek i każdy rozpoczęty miesiąc utrzymywania tego stanu, - nieprzedstawienie dokumentów służących kontroli zatrudnienia, a określonych w umowie – w wysokości 500 zł za każdy dzień braku dokumentów. Uwaga: Informujemy, że maksymalna kwota jaką Gmina Warka zamierza przeznaczyć na realizacje zadania w 2020 roku wyniesie 98 000,00 zł brutto. Pozostała kwota zostanie rozliczona w 2021 roku.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi