ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni - zaplecze techniczne

 • Zamawiający: Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Smolenia
 • Telefon/fax: tel. 323 969 700 , fax. 323 969 702
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów , ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 323 969 700, fax. 323 969 702, REGON: 24013698900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.bytom.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni - zaplecze techniczne
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wyrównanie i utwardzenie nawierzchni na terenie zaplecza technicznego Zamawiającego znajdującego się w Bytomiu przy ul. Tarnogórskiej 1a. 3.2. W zakres robót wchodzi m.in.: 1) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 2) rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, 3) wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych, 4) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 3.3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:  Przedmiarze Robót,  Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),  Wzorze Umowy,  Rysunku poglądowym, które stanowią odpowiednie załączniki do specyfikacji. 3.4. Materiały pozyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia stanowią jego własność i winny być przez niego zagospodarowane i / lub zutylizowane. 3.5. Zamawiający określa minimalny wymagany 36 - miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty nawierzchniowe oraz zastosowane materiały, liczony od dnia końcowego odbioru robót (zgodnie z protokołem końcowym). Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi będzie stanowił jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z pkt 15 SIWZ. 3.9. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 220 000,00 zł brutto.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi