ZamowieniaPubliczne.edu.pl


WYMIANA WIERZCHNICH WARSTW PODŁOGI W POMIESZCZENIU NR O - 014 W BUDYNKU CZRL

 • Zamawiający: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa
 • Telefon/fax: tel. 22 574 62 44 , fax. 22 574 63 59
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej , ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 574 62 44, fax. 22 574 63 59, REGON: 14088677100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pansa.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYMIANA WIERZCHNICH WARSTW PODŁOGI W POMIESZCZENIU NR O - 014 W BUDYNKU CZRL
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie zadania pn.: „Wymiana wierzchnich warstw podłogi w pomieszczeniu nr O - 014 (Sala Aparatury Systemów Radarowych)” w budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym (dalej CZRL) na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi