ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom w ramach ograniczania niskiej emisji- Etap II

 • Zamawiający: Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-907 Bytom, Zielna
 • Telefon/fax: tel. 32 413 00 30 , fax. 32 413 00 33
 • Data zamieszczenia: 2020-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania , Zielna 25B, 41-907 Bytom, woj. śląskie, tel. 32 413 00 30, fax. 32 413 00 33, REGON: 24261540600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bm.bytom.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom w ramach ograniczania niskiej emisji- Etap II
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom w ramach ograniczania niskiej emisji. 2. Zakresy robót budowlanych są zróżnicowane przedmiarowo i obejmują w szczególności wykonanie robót ogólnobudowlanych, montażowych, murarsko - tynkarskich, malarskich i stolarskich. 3. Zamawiający wymaga, aby współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (referencyjnego) był nie większy niż Uw = 0,9 W/m2K. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym poniżej: a) Część I – Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych budynków przy ul. Jagiellońska 21/5, ul. Karola Miarki 50/9, ul. Kochanowskiego 19/7, ul. Karola Miarki 18/8, ul. Świętochłowicka 7/7, ul. Prosta 2/1, ul. Armii Krajowej 3/10, ul. Armii Krajowej 3/2, ul. Krzyżowa 8/14, ul. Siemianowicka 4/6, ul. Smółki 4/2, ul. Chorzowska 7/2, ul. Kochanowskiego 13/10, ul. Karola Miarki 42/3, ul. Chorzowska 8/6, ul. Ściegiennego 3/7, ul. Ściegiennego 3/8 wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1.a do SIWZ – Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. b) Część II – Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych budynków przy ul. Huty Julia 8/6, ul. Konstytucji 49a/10, ul. Konstytucji 48/8, ul. Orzegowska 68c/12, ul. Krzywoustego 8/2, ul. Konstytucji 21/12, ul. Chroboka 9a/2, ul. Chroboka 9a/4, ul. Falista 15/4, ul. Zjednoczenia 5/1, ul. Racjonalizatorów 5/1, Plac Słoneczny 2/8, ul. Andersa 11/9, ul. Wolnego 16/10, ul. Chroboka 13, ul. Chroboka 13/6, ul. Chroboka 13/10, ul. Andersa 23/3, ul. Andersa 23/12, ul. Racławicka 6/7, ul. Lema 3/5 wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1.b do SIWZ – Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. c) Część III – Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych budynków przy ul. Witczaka 109/2, ul. Smolenia 18/17, ul. Żołnierza Polskiego 3/3, ul. Matejki 50/11, ul. Mickiewicza 37/2, ul. Rodziewiczówny 14/8, ul. Witczaka 81/1, ul. Głęboka 5/6, ul. Kingi 11/1, ul. Staffa 2/5, ul. Staffa 2/28, ul. Staffa 2/17, ul. Staffa 2/1, ul. Staffa 2/11 wchodzącego w skład zasobu Gminy Bytom. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1.c do SIWZ – Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. d) Część IV – Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych budynków przy ul. Piekarska 45, ul. Piekarska 45/2, Plac Słowiański 9/5, ul. Oświęcimska 1/6, ul. Oświęcimska 1/8, ul. Drzymały 4/2, ul. Powstańców Śląskich 25/7, ul. Piekarska 77, ul. Żeromskiego 13/7, ul. Rudzkiego 2/6, ul. Chrobrego 18/7a, ul. Żeromskiego 32/4, ul. Chełmońskiego 35/2, ul. Fałata 15a/3, ul. Grottgera 23/7, ul. Kraszewskiego 16/1, ul. Piłsudskiego 29/11, ul. Piłsudskiego 6/4, ul. Prusa 36/10, ul. Prusa 36/7, ul. Prusa 36/5, ul. Woźniaka 36b/4 wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1.d do SIWZ – Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 5. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia, w każdej części zamówienia, co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Maksymalny okres gwarancji uwzględniany do oceny ofert wynosi 60 miesięcy (zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ). 7. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi