ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wymiana hydrantu pożarowego i remont pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku A.

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 26-060 Chęciny, Czerwona Góra
 • Telefon/fax: tel. 413 465 240 , fax. 413465567
 • Data zamieszczenia: 2020-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze , Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel. 413 465 240, fax. 413465567, REGON: 29621300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://czerwonagora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana hydrantu pożarowego i remont pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku A.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana hydrantu pożarowego w sąsiedztwie kotłowni wraz z częściową wymianą sieci zewnętrznej oraz remont pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku A, na odcinku od kanału technicznego do poziomu drugiego piętra w postaci: 1.1 Zadanie 1-remont pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku A, na odcinku od kanału technicznego do poziomu drugiego piętra na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany przez Zamawiającego(załącznik nr 9 SIWZ). 1.1.1 opracowania wymaganych materiałów celem uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń oraz innych niezbędnych dokumentów do właściwych organów lub instytucji, 1.1.2 przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania przez Zamawiającego, 1.1.3 wykonania wymaganych pomiarów i badań, 1.1.4 sporządzenia stosownej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Inwestorowi. 1.1.5 sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej ( również w formie cyfrowej formacie PDF i DWG) 1.2 Zadanie 2-wymiana hydrantu pożarowego w sąsiedztwie kotłowni wraz z częściową wymianą sieci zewnętrznej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany przez Zamawiającego(załącznik nr 9 a SIWZ). 1.2.1 opracowania wymaganych materiałów celem uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń oraz innych niezbędnych dokumentów do właściwych organów lub instytucji, 1.2.2 przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania przez Zamawiającego, 1.2.3 zrealizowania robót w oparciu o ustalenia po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 1.2.4 wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego, 1.2.5 sporządzenia stosownej dokumentacji powykonawczej (w tym powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej) i przekazania jej Inwestorowi. 1.2.6 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenia zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1.2.7 sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej ( również w formie cyfrowej formacie PDF i DWG)1.2.8 uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych, umożliwiających realizację zadania,
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi