ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wymiana dźwigu osobowego w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

 • Zamawiający: Biblioteka Śląska w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-021 Katowice, pl. Rady Europy
 • Telefon/fax: tel. 322 083 875, , fax. 322 083 720
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Biblioteka Śląska w Katowicach , pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice, woj. śląskie, tel. 322 083 875, , fax. 322 083 720, REGON: 27687800700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bs.katowice.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana dźwigu osobowego w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana windy osobowej na bazie istniejącego szybu, w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1. Zakres robót obejmuje: 1. dokonanie inwentaryzacji dźwigu i maszynowni oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia; 2. demontaż i utylizację istniejącej windy wraz z układem napędowym maszynowni, linami, drzwiami szybowymi i kasetami przywołań; 3. dostawę, montaż i uruchomienie nowego dźwigu produkcji seryjnej, nie prototypu, rok produkcji minimum 2018 - winda musi spełniać wymogi określone w EN-PN-81.20 ; 4. obróbki budowlane konstrukcji nowych drzwi szybowych po ich montażu, uwzględniające uzupełnienia ubytków ścian i tynków, malowanie ścian wokół wnęk drzwi farbą w kolorze zgodnym z istniejącym; 5. sporządzenie dokumentacji technicznej powykonawczej oraz instrukcji obsługi w języku polskim; 6. uzyskanie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego pozwalającej na eksploatację dźwigu wraz z jego rejestracją i uzyskaniem księgi rewizji; 7. wykonanie pomiarów elektrycznych; 8. przeprowadzenie szkoleń użytkownika w zakresie obsługi windy; 9. uruchomienie windy do eksploatacji, udział w odbiorach Urzędu Dozoru Technicznego i przekazanie windy użytkownikowi.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi