ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robót budowlanych polegających na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna.”

 • Zamawiający: Gmina Łososina Dolna
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna
 • Telefon/fax: tel. 018 4448002, , fax. 018 4448002
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Łososina Dolna , Łososina Dolna 300, 33-314 Łososina Dolna, woj. małopolskie, tel. 018 4448002, , fax. 018 4448002, REGON: 49189244600000
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robót budowlanych polegających na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna.”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmujących wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Łososina Dolna Gmina Łososina Dolna. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1). wykonanie projektu budowlanego, uwzględniającego dostosowanie do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności , tym w szczególności dla osób: głuchych, słabo słyszących , niewidomych, słabowidzących , z problemami poruszania się i o ograniczonych możliwościach poznawczych. 2). wykonanie projektu wykonawczego, w tym również STWiORB i kosztorysów, 3) uzyskanie pozwolenia na budowę i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, 4). obsługa geodezyjna, 5). wykonanie prac rozbiórkowych, 6). wykonanie prac podstawowych: PSZOK ,zakup urządzeń i wyposażenia PSZOK zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym z wyjątkiem istniejącej wagi samochodowej (PF-U,rys nr 1 – sytuacja pkt.9 ), zakup kontenera na odpady medyczne , roboty towarzyszące, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, 7). wykonanie obiektu tymczasowego, 8). inne prace, czynności i opłaty (w tym między innymi projekt organizacji placu budowy), wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, których wartość musi zawierać cena ryczałtowa, 9). opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji uzgodnionej z Zamawiającym, a także przeprowadzenie rozruchu i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ich obsługi, 10). opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu uzgodnionej z Zamawiającym, 11). sporządzenie do celów archiwalnych dokumentacji powykonawczej. 12). uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 13). dokonywanie własnym staraniem i na koszt Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających z instrukcji eksploatacji obiektu, przeglądów gwarancyjnych i okresowych zamontowanych urządzeń i elementów, a także wyposażenie zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi