ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wyłonienie Wykonawców robót w ramach Projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”

 • Zamawiający: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 38-200 Jasło, ul. M. Konopnickiej
 • Telefon/fax: tel. 134 437 026 , fax. 134 437 023
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki , ul. M. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 134 437 026, fax. 134 437 023, REGON: 37040004600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wisloka.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawców robót w ramach Projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Głównym celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów w ośrodkach miejskich województwa podkarpackiego poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej efektywne. Przedmiotowy cel jest zbieżny z celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła. Zakres Projektu objęty niniejszym postępowaniem przetargowym to budowa 7 wymiennikowni ciepła sieciowego wraz z instalacjami odbiorczymi (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa) w częściach wspólnych budynków (do węzłów pomiarowych i węzłów regulacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych lub w mieszkaniach) w budynkach wielorodzinnych należących do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Jasła.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi