ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie systemu parkingowego - szlabanu – we wjeździe na Dziedziniec Różany od ul. Kościuszki na teren Centrum Kultury ZAMEK.

 • Zamawiający: Centrum Kultury Zamek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: Poznań, ul. Św. Marcin
 • Telefon/fax: tel. 61 64 65 348 , fax. 61 64 65 308
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Centrum Kultury Zamek , ul. Św. Marcin 80/82 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 64 65 348, fax. 61 64 65 308, REGON: 00027817800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ckzamek.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie systemu parkingowego - szlabanu – we wjeździe na Dziedziniec Różany od ul. Kościuszki na teren Centrum Kultury ZAMEK.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, składa się: Projekt; STWiOR; Pozwolenie MKZ Nr /2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. (Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków woj. wielkopolskiego pod nr A-213 z 6 marca 1979 r.); Przedmiar robót. Zadanie obejmuje: a) Demontaż elektromechanicznych elementów blokujących – słupek, czujnik geomagnetyczny, pętla indukcyjna; b) Budowę kanalizacji teletechnicznej; c) Budowę instalacji – montaż okablowania miedzianego: d) Montaż elementów systemu parkingowego; e) Montaż instalacji elektrycznej; f) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD w formacie doc*pdf *dwg* i przekazanie jej Zamawiającemu na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi