ZamowieniaPubliczne.edu.pl


wykonanie rozbiórki budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 2 części: Część 1: Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego, nieużytkownych komórek drewnianych, położonych w Łodzi przy ul. Nawrot 62 (działka ewidencyjna nr 80/9, obręb W-24), zgodnie z zaleceniami decyzji PINB nr 433/2020 z dnia 05.06.2020 r. Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Część 2: Wykonanie rozbiórki pierwszej i drugiej lewej oficyny budynku mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Łącznej 15 (działka nr 448, obręb G-12), zgodnie z decyzją DAR-UA-XIII.1564.2019 z 19.07.2019 r. i zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich , Al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 628 70 00, , fax. -, REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie rozbiórki budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 2 części: Część 1: Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego, nieużytkownych komórek drewnianych, położonych w Łodzi przy ul. Nawrot 62 (działka ewidencyjna nr 80/9, obręb W-24), zgodnie z zaleceniami decyzji PINB nr 433/2020 z dnia 05.06.2020 r. Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Część 2: Wykonanie rozbiórki pierwszej i drugiej lewej oficyny budynku mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Łącznej 15 (działka nr 448, obręb G-12), zgodnie z decyzją DAR-UA-XIII.1564.2019 z 19.07.2019 r. i zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 – ul. Nawrot 62 Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego, nieużytkownych komórek drewnianych, położonych w Łodzi przy ul. Nawrot 62 (działka ewidencyjna nr 80/9, obręb W-24), zgodnie z zaleceniami decyzji PINB nr 433/2020 z dnia 05.06.2020 r. Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 5.1.2. Część 2 – ul. Łączna 15 Wykonanie rozbiórki pierwszej i drugiej lewej oficyny budynku mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Łącznej 15 (działka nr 448, obręb G-12), zgodnie z decyzją DAR-UA-XIII.1564.2019 z 19.07.2019 r. i zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z (odpowiednio dla każdej z części): - pozwoleniami na rozbiórkę, - decyzjami PINB, - dokumentacją projektową, - przedmiarami robót / kosztorysami nakładczymi stanowiącymi załączniki do SIWZ, - Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, - wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy: a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego; b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane min. 36 miesięcy; d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, ze zm.); e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją; f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż; g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót; h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych. ZAMAWIAJĄCY PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY, ZALECA DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA NIERUCHOMOŚCIACH OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi