ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie robót zabezpieczających, umożliwiajacych dalszą bezpieczną eksploatację budunków Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, przy ul. Belwederskiej 16 w Warszawie

 • Zamawiający: Komenda Stołeczna Policji
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie
 • Telefon/fax: tel. (47) 7238608 , , fax. (47) 723-76-42
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji , ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (47) 7238608 , , fax. (47) 723-76-42, REGON: 01212648200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.waw.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót zabezpieczających, umożliwiajacych dalszą bezpieczną eksploatację budunków Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, przy ul. Belwederskiej 16 w Warszawie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zabezpieczających, umożliwiających dalszą bezpieczną eksploatację budynków Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, przy ul. Belwederskiej 16 w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do dokumentacji postępowania. 3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić: 1) rękojmi na roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy, 2) gwarancji na roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy, - liczonych od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) zwanej dalej „umową o pracę” przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. przy robotach: 1) konstrukcyjno-budowlanych; 2) remontowych; 3) izolacyjnych; 4) renowacyjnych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi