ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie robót ogólnobudowlanych remontowych i wykończeniowych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej z podziałem na 3 części

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska
 • Telefon/fax: tel. 834 147 296 , fax. 834 147 297
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej , ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 834 147 296, fax. 834 147 297, REGON: 67670800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbp.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót ogólnobudowlanych remontowych i wykończeniowych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej z podziałem na 3 części
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót ogólnobudowlanych remontowych i wykończeniowych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej z podziałem na 3 części. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w dokumentacji technicznej zawartej w załączniku nr 5 do siwz. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawierają wzory umów stanowiące załączniki nr 1-1A do siwz.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi