ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych na osiedlu w Gdyni przy ul. Godebskiego 10, 12, 14 i Czwartaków 1, 3.

 • Zamawiający: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-516 Warszawa, Starościńska
 • Telefon/fax: tel. 22 379 45 45 , fax. 22 379 45 43
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o. , Starościńska 1, 02-516 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 379 45 45, fax. 22 379 45 43, REGON: 01529632200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwkwatera.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych na osiedlu w Gdyni przy ul. Godebskiego 10, 12, 14 i Czwartaków 1, 3.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych na osiedlu w Gdyni przy ul. Godebskiego 10, 12, 14 i Czwartaków 1, 3. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar (załącznik nr 7 do umowy).
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi