ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem balkonów w budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie

 • Zamawiający: Zespół Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Jasnogórska
 • Telefon/fax: tel. , fax. 343 656 625
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zespół Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego , ul. Jasnogórska 17, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, fax. 343 656 625, REGON: 28191500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsmuz.czest.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: szkoła publiczna

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem balkonów w budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem 8 sztuk balkonów na elewacji jednego z budynków Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie przy ulicy Jasnogórskiej 30/Sułkowskiego. 2. Opis robót: a) rozebranie uszkodzonej płyty balkonowej, b) zdemontowanie betonowych wsporników, c) oczyszczenie stalowej konstrukcji wsporczej balkonów, d) wykonanie żelbetowych belek wspornikowych, e) wykonanie nowej żelbetowej płyty balkonowej, f) oczyszczenie balustrady, g) wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej balustrady, h) wykonanie poziomej izolacji powłokowej płyty balkonowej, i) wykonanie pokrycia płyty balkonowej z płytek gresowych na zaprawie klejowej. 3. Szczegółowe wymogi zostały opisane w: a) projekcie budowlano – wykonawczym, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiarze robót. Przy czym należy zaznaczyć, iż załączony przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projektach. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacją techniczną. 4. Zamawiający rekomenduje dokonanie przez Wykonawców (na swój koszt, w terminach ustalonych z dyrektorem placówki) wizji lokalnej. 5. Kod CPV: 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane Dodatkowe kody CPV: a) 45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne b) 45.26.26.90-4 - Remont starych budynków c) 45.26.23.00- 4 - Roboty betonowe i żelbetowe d) 45.43.10.00-7 - Kładzenie płytek e) 45.26.00.00-7 - Roboty pokrywcze z blachy-obróbki blacharskie 6. Warunki finansowe rozliczeń zostały zapisane we wzorze umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania etapowego. Fakturowanie po zakończeniu realizacji prac i podpisaniu protokołu odbioru robót. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji na części mechaniczne zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi