ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie robót budowlanych – termomodernizacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuczu w ramach projektu pn.: „Ciepło dla Załucza” oraz budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

 • Zamawiający: Powiat Lubelski
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Lubelski , ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601, REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.splublin.bip.lubelskie.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych – termomodernizacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuczu w ramach projektu pn.: „Ciepło dla Załucza” oraz budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – termomodernizacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuczu w ramach projektu pn.: „Ciepło dla Załucza” oraz budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. 3.2 Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. Zamówienie podzielone jest na dwie części. Część I – wykonanie robót budowlanych – termomodernizacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuczu w ramach projektu pn.: „Ciepło dla Załucza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac przy termomodernizacji budynku: - ocieplenie ścian i piwnic styrodurem; - ocieplenie dachu – styropapą; - wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej; - wymiana zewnętrznej stolarki okiennej; - demontaż istniejącej instalacji c.o. oraz montaż nowej instalacji c.o.; - wymiana pieca węglowego z systemem zarządzania energią sterującym pracą kotła; - montaż systemu solarnego; - wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej z term elektrycznych; - modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED; Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy. UWAGA: Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały i/lub produkty opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały i/lub produkty innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. UWAGA WYKONAWCY: w Dokumentacji projektowej w części: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SOLARNEJ omyłkowo zamieszczono zapisy dotyczące pompy ciepła. Zakres rzeczowy inwestycji nie zakłada montażu pompy ciepła - jej koszt nie podlega wycenie. Z uwagi na powyższe zamawiający załącza do SIWZ dodatkowo OPIS TECHNICZNY WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – POPRAWIONY W CZĘŚCI: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SOLARNEJ - bez zapisów dotyczących pompy ciepła. Kod CPV: 4500000-7 Roboty budowlane , 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 09332000-5 Instalacje słoneczne Część II – wykonanie robót budowlanych – termomodernizacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac przy termomodernizacji budynku: - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji pod poddaszem nieogrzewanym; - ocieplenie stropodachu nad częścią mieszkalną internatu; - wymiana zewnętrznej stolarki okiennej; - modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED; - montaż oświetlenia awaryjnego na podstawie planu ewakuacji budynku; - montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 30kW, - demontaż istniejącej instalacji c.o. oraz montaż nowej instalacji c.o. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy. UWAGA: Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały i/lub produkty opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały i/lub produkty innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. UWAGA WYKONAWCY: w Dokumentacji projektowej w PKT 1 CZĘŚĆ OPISOWA - MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU INTERNATU W PIOTROWICACH O MOCY 30kW w pkt 8 Część informacyjna ppkt 8.1 Dokumenty i w ppkt 8.2 Uwarunkowania – omyłkowo wpisano treści nie dotyczące realizacji zadania. Z uwagi na powyższe zamawiający załącza do SIWZ dodatkowo dokument - PKT 1 CZĘŚĆ OPISOWA - MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU INTERNATU W PIOTROWICACH O MOCY 30kW poprawiony w części - pkt 8 Część informacyjna ppkt 8.1 Dokumenty i w ppkt 8.2 Uwarunkowania. Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45410000-4 Tynkowanie, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 45443000-4 Roboty elewacyjne, 09332000-5 Instalacje słoneczne 4. Termin wykonania zamówienia (Część I-II): od dnia 4 maja 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi