ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie robót budowlanych polegających na Rozbudowie, modernizacji oraz zagospodarowaniu przyległego terenu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, z zastrzeżeniem prawa opcji

 • Zamawiający: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych
 • Telefon/fax: tel. 58 350 11 00 , fax. 58 350 11 01
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. , ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 350 11 00, fax. 58 350 11 01, REGON: 22103736000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pkm-sa.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na Rozbudowie, modernizacji oraz zagospodarowaniu przyległego terenu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, z zastrzeżeniem prawa opcji
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, modernizacji oraz zagospodarowaniu przyległego terenu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, z zastrzeżeniem prawa opcji” w zakresie: 1) wykonania nowego wjazdu i układu komunikacyjnego z chodnikami, 2) wykonania nowego obiektu pełniącego funkcję oświatową, 3) wykonania łącznika z układem komunikacyjnym, 4) wykonania niezbędnych zmian w budynku starej szkoły umożliwiające połączenie obu części poprzez doprowadzenie do wewnętrznego połączenia komunikacji obu budynków (dalej jako „Przedmiot zamówienia”). 2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji tj. możliwości zwiększenia Przedmiotu zamówienia polegającego na ułożeniu warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, który szczegółowo został opisany w Zadaniu nr 2 w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ (dalej jako „OPZ”). Pozostałe uregulowania dotyczące prawa opcji zostały opisane w § 3 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w terminie nie krótszym niż 60 dni (ok. 2 miesiące) przed terminem zakończenia zadania podstawowego w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez Zamawiającego zakresie. 3. Zamawiający gwarantuje powierzenie wykonania Zadania nr 1 OPZ tzw. Podstawowego. 4. Pozostałe uregulowania dotyczące Przedmiotu zamówienia zostały zawarte w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ w tym: 4.1. OPZ w którego skład wchodzi: 1) Zadanie nr 1 (podstawowe): a) Pozwolenie na budowę nr WuiA-V.6740.575-3.2019.AH.128834 z dnia 24.06.2019 r. – Załącznik nr 1 do OPZ b) Projekt budowlany zatwierdzony pozwoleniem na budowę nr WuiA-V.6740.575-3.2019.AH.128834 z dnia 24.06.2019 r. – Załącznik nr 2 do OPZ c) Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót dot. zamiaru realizacji przyłącza kanalizacji deszczowej nr WuiA-V.6743.876-3.2019.NA.188211 z dnia 11.07.2019 r. – Załącznik nr 3 do OPZ d) Projekt wykonawczy ETAP I z podziałem na tomy i branże – Załącznik nr 4 do OPZ: e) Przedmiary robót – Załącznik nr 5 do OPZ f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 6 do OPZ g) Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA.I.6733.108-5.2015.2-NA.293774 z dnia 21.01.2016 – Załącznik nr 7 do OPZ h) Inwentaryzacja zieleni wraz z wytycznymi dotyczącymi prowadzenia prac i ochrony drzew na placu budowy – Załącznik nr 8 do OPZ i) Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną opracowana przez Biuro Usług Geologicznych Zygmunt Kola z grudnia 2018 r. – Załącznik nr 9 do OPZ j) Protokół Narady Koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu nr WG-IV.6630.102.2019.AG z dnia 21.02.2019r. – Załącznik nr 10 do OPZ k) Warunki techniczne GZDiZ-UE-521-1(21)-2019-JR usunięcia kolizji projektowanej przebudowy wjazdu na posesję dz. nr 1212/2 z istniejącym oświetleniem ulicznym z dnia 05.02.2019r. – Załącznik nr 11 do OPZ l) Uzgodnienie GZDiZ Gdańsk nr 6324-120(7)-2019-KG-692 projektu usunięcia kolizji projektowanej przebudowy wjazdu na posesję z istniejącym oświetleniem ulicznym z dnia 19.04.2019r. – Załącznik nr 12 do OPZ m) Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr GZDiZ-ZD-6324-273(3)-2018-KG-6959 zezwalająca na lokalizację zjazdu publicznego z dnia 01.02.2019r. – Załącznik nr 13 do OPZ n) Uzgodnienie GZDiZ Gdańsk nr 6324-273(4)-2018-KG-6959 projektu budowlanego zjazdu publicznego z dnia 01.02.2019r. – Załącznik nr 14 do OPZ o) Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr GZDiZ-ZD-6320-120(5)-2019-KG-692 zezwalająca na lokalizację przyłącza kd w pasie drogowym z dnia 18.04.2019r. – Załącznik nr 15 do OPZ p) Uzgodnienie GZDiZ Gdańsk nr GZDiZ-ZD-6320-120(6)2019-KG-692 projektu budowlanego przyłącza branży sanitarnej z dnia 19.04.2019r. – Załącznik nr 16 do OPZ q) Uzgodnienie Gdańskich Wód nr 5446/2019. projektu budowlanego odprowadzenia wód deszczowych z dnia 15.05.2019r – Załącznik nr 17 do OPZ r) Informacja Polskiej Spółki Gazownictwa nr PSGGD/SSDZ/004/001/18 o istniejących strefach wybuchu z dnia 8.11.2018 r. – Załącznik nr 18 do OPZ s) Warunki GPEC przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC oraz WT przebudowy sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej nr WT/GPEC/00985/2018 z dnia 5.12.2018r. – Załącznik nr 19 do OPZ t) Uzgodnienie z GPEC technologii węzła cieplnego z dnia 18.03.2019r. – Załącznik nr 20 do OPZ u) Warunki techniczne ORANGE Polska SA usunięcia kolizji z dnia 15.11.2018r. – Załącznik nr 21 do OPZ v) Uzgodnienie ORANGE Polska SA nr 33425/TTISIOU/P/2019 z dnia 10.07.2019r - Załącznik nr 22 do OPZ w) Warunki techniczne ENERGA OPERATOR usunięcia kolizji nr R/18/059609 z dnia 27.12.2018r. – Załącznik nr 23 do OPZ x) Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA nr P/19/002581 z dnia18.01.2019r. - Załącznik nr 24 do OPZ y) Warunki ochrony P.POŻ, opracowane przez p. K. Bagińskiego, ze stycznia 2019r. - Załącznik nr 25 do OPZ z) Ekspertyza mykologiczno-budowlana, opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa z 23.11.2018r. - Załącznik nr 26 do OPZ aa) Opinia kominiarska 670/2018 z dnia 26.11.2018r., opracowana przez Rzemieślniczy Zakład Usług Kominiarskich Andrzej Brzoza - Załącznik nr 27 do OPZ bb) Ekspertyza techniczna opracowana w styczniu 2019r. przez p. J. Zagrodzkiego - Załącznik nr 28 do OPZ cc) Projektowana charakterystyka energetyczna z 10.04.2019r., opracowana przez p. D. Osika - Załącznik nr 29 do OPZ dd) Informacja od Miejskiego Konserwatora Zabytków BMKZ.4125.2160.2018.JB z dnia 07.02.2018r. - Załącznik nr 30 do OPZ ee) Zgoda Prezydenta Miasta Gdańska na zajęcie terenu nr WS-I.685290.DM.44537 z dnia 15.02.2019r. - Załącznik nr 31 do OPZ ff) Uzgodnienie CI TASK nr 458A/19 z dnia 07.03.2019r. - Załącznik nr 32 do OPZ gg) Uzgodnienia Rzeczoznawców - Załącznik nr 33 do OPZ hh) Załącznik nr 34 - Zaświadczenie Urzędu Miasta Gdańska o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia WUiA-V.6743.876-3.2019.NA.88211 z dnia 11.07.2019r. 2) Zadanie nr 2 (opcjonalne): a) Rysunek techniczny wskazujący zakres prac – Załącznik nr 35 do OPZ 4.2. Przedmiary robót (które został załączone do niniejszej SIWZ wyłącznie w celach poglądowych i pełnią rolę pomocniczą. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a stanowią niezbędny element prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca winien je uwzględnić w cenie oferty), 4.3. Wzór umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ. 5. UWAGA Dokumentacja projektowa została podzielona na 2 Etapy. Niniejszy zakres Przedmiotu zamówienia dotyczy wyłącznie robót budowlanych związanych z Etapem I. Dokumentacja określająca zakres Etapu II inwestycji nie stanowi Przedmiotu zamówienia i nie należy jej uwzględniać w cenie oferty ale stanowić może pomocnicze opracowanie i należy ją rozpatrywać łącznie z częścią określającą Etap I inwestycji (pozwolenie na budowę nr WuiA-V.6740.575-3.2019.AH.128834 dnia 24.06.2019 r. wydane dla całej inwestycji). Etap II prac będzie przedmiotem oddzielnego zamówienia przeprowadzonego przez WZSP w późniejszym terminie.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi