ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kulochwytu osi T w budynku nr 112 na terenie CSP w Legionowie.

 • Zamawiający: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska
 • Telefon/fax: tel. 22 725 52 57 , , fax. 22 725 55 85
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie , ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 725 52 57 , , fax. 22 725 55 85 , REGON: 11968687000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csp.edu.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: szkolenie policji

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kulochwytu osi T w budynku nr 112 na terenie CSP w Legionowie.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kulochwytu osi T w budynku nr 112 na terenie CSP w Legionowie. 2. Pełen zakres robót ujęty został w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Wszystkie wbudowane wyroby budowlane winny posiadać stosowne atesty lub certyfikaty. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ. 5. W nawiązaniu do art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub w przypadku braku środków finansowych; 2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 6. Zamawiający informuje, iż w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu umowy, umowa może zostać zmieniona. 7. Wykonawca zobowiązany jest w dniu odbioru robót do przedłożenia Zamawiającemu protokołu z uodpornienia elementów drewnianych. 8. Zamawiający wymaga aby drewno użyte do montażu było suche – do 15% wilgotności. 9. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej obiektu. Termin wizji należy uzgodnić z przedstawicielem Wydziału Inwestycji i Remontów. 10. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie zakresu prac do wykonania w ramach posiadanych na to zamówienie środków finansowych. 11. Zamawiający zastrzega sobie, że całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć posiadanych na ten cel środków finansowych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi