ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonów Letnich w Ośrodku Inflancka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2” (kod zadania C/OM/VIII/P1/20B).” przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-429 Warszawa, Rozbrat
 • Telefon/fax: tel. 22 1627200, , fax. 22 1627239
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa , Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1627200, , fax. 22 1627239, REGON: 01718967100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aktywnawarszawa.waw.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonów Letnich w Ośrodku Inflancka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2” (kod zadania C/OM/VIII/P1/20B).” przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonów Letnich w ośrodku Inflancka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2” (kod zadania C/OM/VIII/P1/20B).” przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacją projektową, stanowiącą załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi