ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 90 w Suwałkach, stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki

 • Zamawiający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 16-400 Suwałki, Wigierska
 • Telefon/fax: tel. 87 563 50 00, , fax. 87 563 50 79
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o , Wigierska 32, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 563 50 00, , fax. 87 563 50 79, REGON: 36336992000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbm.suwalki.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 90 w Suwałkach, stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 90 w Suwałkach, stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki. 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje program funkcjonalno – użytkowy oraz przedmiar robót. 3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy wyszczególniono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy. 5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 7. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 8. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 12 m-cy licząc od daty protokolarnego odbioru prac.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi