ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Remont ul. Kazimierza Wielkiego”

 • Zamawiający: Miejski Zakład Usług Komunalnych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Plonów
 • Telefon/fax: tel. 32 291 79 22
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych , Plonów 22/I, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 291 79 22, REGON: 27681549000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.sosnowiec.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Remont ul. Kazimierza Wielkiego”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót • frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej jezdni gr. średnio 7 cm z odwozem destruktu na miejsce składowania oraz kosztem zagospodarowania odpadu - 630,00 m2 • rozbiórka obrzeży betonowych gr 6 cm wraz z odwozem gruzu na miejsce składowania i kosztem zagospodarowania odpadu – 150,00 m • rozbiórka istniejących chodników z płytek chodnikowych wraz z odwozem gruzu na miejsce składowania i kosztem zagospodarowania odpadu - 176,40 m2 • rozbiórka istniejących krawężników oraz ław betonowych wraz z odwozem gruzu na miejsce składowania i kosztem zagospodarowania odpadu – 340,00 m • wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni chodnika, na głębokość ok 20 cm – 176,40 m2 • wymiana przyłączy kanalizacyjnych (zastosowanie przejścia szczelnego na połączeniu przykanalika ze studnią kanalizacyjną oraz studnią wpustu ulicznego – zdjęcie poglądowe w załączeniu), wraz z odtworzeniem istniejących warstw konstrukcyjnych podbudowy – długość ok. 23,00 m • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni –176,40 m2 • skropienie podbudowy – 630,00 m2 • wymiana włazów studni kanalizacyjnych w jezdni wraz z zabudową pierścieni odciążających oraz pokryw betonowych - 3 kpl. (właz żeliwny, pierścień odciążający, nakrywa betonowa) • wymiana kompletnych wpustów ulicznych (żeliwo + osadnik) – 4 kpl. • regulacja wysokościowa wpustów ulicznych – 4 szt. • regulacja wysokościowa studni teletechnicznej – 1 szt. • regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych oraz skrzynek gazowych ulicznych – 5 szt. • montaż krawężników betonowych wyniesionych 15 x 30 oraz najazdowych 15 x 20 cm na ławie betonowej – 340,00 m • montaż nowych obrzeży betonowych gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej– 150,00 m • wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego o grubości 15 cm – 176,40 m2 • ułożenie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu – 176,40 m2 • ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego typu Behaton bez fazy – 176,40 m2 • przełożenie nawierzchni z elementów betonowych – dopasowanie po wymianie krawężnika – 47,90 m2 • nawierzchnia z asfaltobetonu, warstwa wiążąca i ścieralna – 630,00 m2 • plantowanie terenu wraz z uzupełnieniem pobocza warstwą humusu i obsianiem trawą - 30,00 m2 • organizacja ruchu na czas wykonywania remontu ulicy - 1 komplet • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – 1 komplet Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Planowane roboty związane z remontem ulicy Kazimierza Wielkiego mają zapewnić poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców osiedla. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych robót naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia oraz kamienie, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm (i obsiać mieszankami traw niskich, dostosować włączenia elementów remontowanych do istniejących z uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: - organizację robót budowlanych, - zabezpieczenie interesów osób trzecich, - ochronę środowiska, - warunki bezpieczeństwa pracy, - zapewnienie nadzoru właścicieli uzbrojenia podziemnego kolidującego z robotami drogowymi, a karty/protokoły z nadzoru przedstawić do wglądu Zamawiającemu. Załącznikiem jest przedmiar robót służący jedynie podaniu ogólnego/poglądowego zakresu robót (rozliczenie w bieżącym postępowaniu to rozliczenie ryczałtowe).
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi