ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie remontu obiektów handlowych na terenie Pasażu Handlowego „Hale Mirowskie” przy pl. Mirowskim 1 w Warszawie.

 • Zamawiający: Zarząd Terenów Publicznych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-261 Warszawa, ul. Podwale
 • Telefon/fax: tel. 22 27 70500 , fax. 22 27 70503
 • Data zamieszczenia: 2020-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zarząd Terenów Publicznych , ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 27 70500, fax. 22 27 70503, REGON: 10496921000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztp.waw.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu obiektów handlowych na terenie Pasażu Handlowego „Hale Mirowskie” przy pl. Mirowskim 1 w Warszawie.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu obiektów handlowych na terenie Pasażu Handlowego „Hale Mirowskie” przy pl. Mirowskim 1 w Warszawie. 7.1. Przedmiot zamówienia określają: 7.1.1. Projekt budowlany remontu obiektów handlowych – zał. nr 1, 7.1.2. Przedmiar robót – zał. nr 2, 7.1.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 3, 7.1.4. Wzór umowy - zał. nr 4
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi