ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie remontu nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie

 • Zamawiający: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-263 Wrzosowa, Sobuczyna, ul. Konwaliowa
 • Telefon/fax: tel. (034) 327-53-20 , fax. (034) 327-52-66
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa, woj. śląskie, tel. (034) 327-53-20, fax. (034) 327-52-66, REGON: 15037089300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czpk.czest.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie zgodnie z zakresem zamówienia wskazanym poniżej 2. Zakres zamówienia winien być zrealizowany w oparciu o poniższe dokumenty: a) Projekt techniczny – Zał. Nr 8 do SIWZ. b) Przedmiar robót ze wskazanym zakresem prac do wykonania – Zał. Nr 9 SIWZ. c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Zał. Nr 10 SIWZ. d) Zgłoszenie na roboty remontowe – Zał. Nr 11 SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi