ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 39 lok. 2 w Gdańsku.

 • Zamawiający: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy , Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235, REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 39 lok. 2 w Gdańsku.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 39 lok. 2 w Gdańsku. 2. Zakres robót obejmuje między innymi: a) roboty ogólnobudowlane tj. ­ roboty rozbiórkowe wraz z rozbiórką pieców, ­ wykonanie odgrzybienia ścian, ­ wykonanie posadzek, ­ roboty malarskie, ­ roboty tynkarskie, ­ wykonanie ścianek działowych, ­ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ­ wykonanie izolacji cieplnych, ­ wykonanie izolacji przeciwdźwiękowych, ­ montaż stolarki drzwiowej i okiennej, b) roboty sanitarne tj. ­ wymiana/remont instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń, ­ wymiana/remont instalacji gazowej, ­ wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ­ wykonanie kanału wentylacyjnego, c) roboty elektryczne tj. ­ wymiana/remont instalacji elektrycznej, d) wykonanie ekspertyzy kominiarskiej wyremontowanego mieszkania po zakończeniu prac, e) wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego dla wyremontowanego mieszkania. f) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych. Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych lokali mieszkalnych określony jest w projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach. Uwaga Minimalne parametry techniczne stolarki drzwiowej z drewna oraz stolarki okiennej z PCV określone są w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w części VII „Stolarka drzwiowa i okienna” punkt 2.4 i 2.4.1. pt. „Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Stolarka drzwiowa i okienna”- załącznik nr 2 do SIWZ. Stolarka drzwiowa winna spełniać minimalne warunki określone w obowiązujących polskich przepisach. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) Projekt architektoniczno-budowlany. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 2 na parterze w budynku mieszkalnym nr 39, Gdańsk, ul. Obrońców Westerplatte 39/2, działka nr 406/2, obręb 0010 - załącznik nr 1 do SIWZ, b) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych– załącznik nr 2 do SIWZ, c) Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa; Instalacja kanalizacyjna – załącznik nr 3 do SIWZ, d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 2 na parterze w budynku mieszkalnym nr 39, Gdańsk, ul. Obrońców Westerplatte 39/2, działka nr 406/2, obręb 0010 - załącznik nr 4 do SIWZ, e) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych; Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych; Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej – załącznik nr 5 do SIWZ, f) Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane, Gdańsk ul. Obrońców Westerplatte 39 m 2 – załącznik nr 6 do SIWZ, g) Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne, Gdańsk ul. Obrońców Westerplatte 39 m 2 – załącznik nr 7 do SIWZ, h) Przedmiar. Przebudowa wew. instalacji gazu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 39, Gdańsk, ul. Obrońców Westerplatte 39/2 – załącznik nr 8 do SIWZ, i) Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty elektryczna, Gdańsk ul. Obrońców Westerplatte 39 m 2– załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Zgodnie z art. 649 k.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robót budowlanych, które ma wykonać Wykonawca jest projekt architektoniczno-budowlany, a nie przedmiar robót budowlanych lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 6. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi