ZamowieniaPubliczne.edu.pl


wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy placu gen. Józefa Wybickiego 2 lok. 2 w Gdańsku

 • Zamawiający: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy , Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235, REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda@.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy - Zarządzanie Nieruchomościami

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy placu gen. Józefa Wybickiego 2 lok. 2 w Gdańsku
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy placu gen. Józefa Wybickiego 2 lok. 2 w Gdańsku. 2. Zakres robót obejmuje między innymi: a) roboty ogólnobudowlane tj. ­ roboty rozbiórkowe, ­ roboty tynkarskie, ­ roboty posadzkarskie, ­ remont tynków wewnętrznych, odgrzybianie porażonych elementów, ­ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg, ­ wykonanie izolacji przeciwdźwiękowych, ­ wykonanie posadzek, ­ roboty malarskie, ­ montaż stolarki drzwiowej i okiennej, b) roboty sanitarne tj. - wymiana/remont instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń, ­ remont instalacji gazowej wraz z montażem urządzeń, ­ wymiana/remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem urządzeń, ­ wykonanie kanału wentylacyjnego, c) roboty elektryczne tj. ­ wymiana/remont instalacji elektrycznej, d) wykonanie ekspertyzy kominiarskiej wyremontowanego mieszkania po zakończeniu prac, e) wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego dla wyremontowanego mieszkania. f) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych. Szczegółowy zakres robót dla lokalu mieszkalnego określony jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach. Uwaga Minimalne parametry techniczne stolarki okiennej i drzwiowej z drewna oraz stolarki okiennej z PCV określone są w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w części VII punkt 2.4 i 2.4.1. pt. „Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Stolarka drzwiowa i okienna”- załącznik nr 4 do SIWZ. Stolarka drzwiowa winna spełniać minimalne warunki określone w obowiązujących polskich przepisach. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - Przedmiar – remont lokalu, ul. Plac Wybickiego 2/2 - załącznik nr 1 do SIWZ. - Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego, roboty sanitarne, Gdańsk, Plac Wybickiego 2/2 - załącznik nr 2 do SIWZ. - Przedmiar – wymiana instalacji elektrycznej, ul. Plac Wybickiego 2/2 - załącznik nr 3 do SIWZ. - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4 do SIWZ. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty instalacyjne gazowe - załącznik nr 5 do SIWZ. - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje wewnętrzne c.o.- załącznik nr 6 do SIWZ. - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej - załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 5. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi