ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie remontu lokali w podziale na 5 części

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich , Al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 628 70 00, , fax. -, REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu lokali w podziale na 5 części
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokali w podziale na 5 części: 5.1.1. Część 1 – Wykonanie remontu lokali: Lp. Adres Termin wykonania (dni) 1 Górna 37/43 m 2 30 + 3 2 Pomorska 86 m 45 30 + 3 5.1.2. Część 2 – Wykonanie remontu lokali: Lp. Adres Termin wykonania (dni) 1 Dąbrowskiego 69 m 115 45 + 3 2 Kołowa 13/15 m 6 45 + 3 5.1.3. Część 3 – Wykonanie remontu lokali: Lp. Adres Termin wykonania (dni) 1 Gnieźnieńska 19/21 m 21 30 + 3 2 Gałczyńskiego 5 m 2 30 + 3 5.1.4. Część 4 – Wykonanie remontu lokali: Lp. Adres Termin wykonania (dni) 1 Piotrkowska 269 m 10 30 + 3 2 Nałkowskiej 6 m 76 45 + 3 5.1.5. Część 5 – Wykonanie remontu lokali: Lp. Adres Termin wykonania (dni) 1 Wielkopolska 57 m 3 45 + 3 2 Zaolziańska 45 m 14 30 + 3 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z (odpowiednio dla każdej części) : - przedmiarami robót / kosztorysami nakładczymi stanowiącymi załączniki do SIWZ, - Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, - wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy: a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez Zamawiającego; b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane - 36 miesięcy, na stolarkę okienną 60 miesięcy; 24 miesiące gwarancji na urządzenia zainstalowane w lokalu; d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, ze zm.); e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją; f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż; g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót; h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi