ZamowieniaPubliczne.edu.pl


wykonanie remontu 40 pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 4 części

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich , Al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 628 70 00, , fax. -, REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie remontu 40 pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 4 części
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 40 pomieszczeń tymczasowych znajdujących się w zasobach Gminy Łódź zarządzanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi. Podstawowy zakres i standard robót określają „przedmiary robót” na wyremontowanie pomieszczenia tymczasowego o powierzchni użytkowej (podłogi) do 15m2 , do 20 m2 , do 25 m2, 38 m2 oraz zapisy umowy i STWiOR. Zakres remontu pomieszczenia tymczasowego może ulec zmianie o roboty zaniechane i dodatkowe. W takim przypadku roboty zaniechane i dodatkowe podlegają rozliczeniu zgodnie z zapisami zawartej umowy. Podane w przedmiarach robót/kosztorysach nakładczych ilości obmiarowe są wartościami orientacyjnymi mającymi na celu zobrazowanie wielkości zamówienia. Zmiana ilości obmiaru robót na etapie realizacji umowy nie będzie stanowiła podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy (zarówno jego zwiększenia jak i zmniejszenia). Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Klucze do lokali udostępnia Miejski Administrator Nieruchomości w RON-ach (dane kontaktowe na stronie internetowej Zamawiającego: http://zlm.lodz.pl/administrator/). Zamówienie obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń tymczasowych o powierzchni i ilościach: część 1: powierzchnia lokalu (m2) ilość lokali (szt.) do 15 1 15,01 - 20 2 20,01 - 25 3 25,01 - 38 4 część 2: powierzchnia lokalu (m2) ilość lokali (szt.) do 15 2 15,01 - 20 2 20,01 - 25 2 25,01 - 38 4 część 3: powierzchnia lokalu (m2) ilość lokali (szt.) do 15 2 15,01 - 20 2 20,01 - 25 2 25,01 - 38 4 część 4: powierzchnia lokalu (m2) ilość lokali (szt.) do 15 1 15,01 - 20 3 20,01 - 25 2 25,01 - 38 4 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z: - przedmiarami robót / kosztorysami nakładczymi stanowiącymi załączniki do SIWZ, - Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, - wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy: a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez Zamawiającego; b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane - min. 36 miesięcy, na stolarkę okienną 60 miesięcy; min. 24 miesiące gwarancji na urządzenia zainstalowane w lokalu; d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, ze zm.); e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją; f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż; g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót; h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi