ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie remontów dachów – naprawa – paczka nr 5

 • Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM"
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-500 Chorzów, Bałtycka
 • Telefon/fax: tel. (32)7571500 , fax. (32)2415253
 • Data zamieszczenia: 2020-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zakład Komunalny "PGM" , Bałtycka 8, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. (32)7571500, fax. (32)2415253, REGON: 27157066400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zkpgm.bip.chorzow.eu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów dachów – naprawa – paczka nr 5
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dachów – naprawa – paczka nr 5. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi