ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie prac zmierzających do poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych pod nazwą: „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – roboty na rowach i rurociągach drenarskich

 • Zamawiający: Powiat Raciborski
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 47-400 Racibórz, Plac Okrzei
 • Telefon/fax: tel. 32 4597385
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Raciborski , Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 32 4597385, REGON: 27625511100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatraciborski.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac zmierzających do poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych pod nazwą: „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – roboty na rowach i rurociągach drenarskich
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie polega na odtworzeniu i odmulenie rowów na długości 1km i 812m z uwzględnieniem robót na istniejących przepustach i przełożenie rurociągów drenarskich na długości 350 m w tym: a) Obręb Krowiarki, rów R-1 o dł. 332,75 m; rów R-4 o dł. 218,00 m; rów R-6 o dł. 153,60 m, - zakres prac obejmuje głównie: wykoszenie, usunięcie namułu i wyczyszczenie rowu z rozplantowaniem namułu, odwozem jego nadmiaru oraz odmulenie, oczyszczenie przepustów, rów R-2 o dł. 142,30 m; rów R-3 o dł. 130,20 m; rów R-5 o dł. 396,25 m, - zakres prac obejmuje głównie: wykoszenie, usunięcie namułu i wyczyszczenie rowu z rozplantowaniem namułu, odwozem jego nadmiaru, rurociągi drenarskie nr R-9 i R-10 o dł. 350 m, - zakres prac obejmuje głównie: przełożenie, wyregulowanie, zasypanie, b) Obręb Amandów rów nr R-2 o dł. 438,90 m; - zakres prac obejmuje głównie: wykoszenie, usunięcie namułu i wyczyszczenie rowu z rozplantowaniem namułu, odwozem jego nadmiaru oraz odmulenie, oczyszczenie przepustów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w poniższej dokumentacji: - projekcie budowlano-wykonawczym, - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, - przedmiarze robót.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi