ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatu Zawierciańskiego.

 • Zamawiający: Powiat Zawierciański
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 32 450 71 00 , fax. 326 721 971
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Zawierciański , ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 32 450 71 00, fax. 326 721 971, REGON: 27625525200000
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatu Zawierciańskiego.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest jest wykonanie robót wchodzących w zakres odnowy oznakowania poziomego na drogach powiatowych i drogach wojewódzkich o nawierzchni bitumicznej, znajdujących się na obszarze Powiatu Zawierciańskiego. 2. Szczegółowy zakres prac i obowiązków Wykonawcy określają również Przedmiar robót oraz Projekt umowy, które to dokumenty stanowią załączniki do SIWZ. 3. Odnowieniu oznakowania podlegają znaki drogowe poziome tj. znaki podłużne i poprzeczne, strzałki, znaki uzupełniające w postaci linii segregacyjnych ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, przejść dla pieszych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem miejsc określonych na nawierzchni w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiat Zawierciański. 4. Wykonawca przedmiotu zamówienia powinien uwzględnić aktualne wytyczne Zarządu Dróg Wojewódzkich zawarte w Wytycznych Technicznych Oznakowania Poziomego, a także Załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311). 5. Szczegółowy zakres robót zawiera Przedmiar robót, stanowiący załącznik do SIWZ. Rzeczowy zakres robót określony został szacunkowo. Rzeczywisty zakres poszczególnych asortymentów robót może ulec zmianie. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe roszczenie z tytułu np. zmniejszenia liczby zakresu poszczególnych asortymentów robót przewidzianych do realizacji. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty obliczone będzie na podstawie oferowanych cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i rzeczywistego zakresu robót, przy czym łącznie nie może ono przekroczyć kwoty określonej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 6. Wymagany okres gwarancji dla malowania grubowarstwowego na drogach wojewódzkich i powiatowych wynosi 36 miesięcy, natomiast dla malowania cienkowarstwowego: na drogach wojewódzkich- 24 miesiące, na drogach powiatowych- 12 miesięcy. 7. Przyjmuje się, że grubość malowania cienkowarstwowego na drogach wojewódzkich i powiatowych wynosi od 0,3mm do 0,8mm. Dla malowania grubowarstwowego przyjmuje się, że minimalna grubość warstwy wynosi 3,0mm na drogach wojewódzkich i 1,5mm na drogach powiatowych. 8. W przypadku konieczności usunięcia starego oznakowania poziomego należy je wykonać metodą jak najmniej uszkadzającą nawierzchnię, zgodnie z zaleceniami Wytycznych Technicznych Oznakowania Poziomego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od Wykonawcy przedłożenia projektu z badania parametrów, jakimi powinno cechować się oznakowanie poziome wg powołanych wyżej wytycznych i rozporządzenia (m.in. barwa oznakowania, luminacja, szorstkość). 9. Roboty będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez Zamawiającego. 10. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest przystąpić do realizacji wskazanych przez Zamawiającego robót najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania zlecenia. Wykonawca może zaoferować krótszy czas przystąpienia do realizacji zlecenia tj. min. 2 dni - max 7 dni od otrzymania zlecenia. Czas przystąpienia do realizacji zlecenia stanowił będzie pozacenowe kryterium oceny ofert. Sposób przyznawania punktów został opisany w Rozdziale XXII niniejszej SIWZ. 11. Nazwa materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentach nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych, równoważnych, zgodnych z powołanymi wyżej wytycznymi, ustawami i rozporządzeniem. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z powołanymi wyżej dokumentami. 12. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, gdzie wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Wymóg nie dotyczy między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. Na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę, co szczegółowo zostało określone w Załączniku nr 7 do SIWZ – Projekt umowy. 13. Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. 14. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub miejsce pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi