ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie nowych i naprawa istniejących szlaków zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn z s. w Przemyślu
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. 29 Listopada
 • Telefon/fax: tel. 166 706 656 , fax. 166 706 657
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn z s. w Przemyślu , ul. 29 Listopada 12, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 166 706 656, fax. 166 706 657, REGON: 65001711200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krasiczyn.krosno.lasy.gov.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nowych i naprawa istniejących szlaków zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie nowych i naprawa istniejących szlaków zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 zadań częściowych: Część nr 1: Wykonanie nowych i naprawa istniejących szlaków zrywkowych w Leśnictwie Cisowa, Część nr 2: Naprawa istniejących szlaków zrywkowych na terenie Leśnictwa Grochowce, Część nr 3: Naprawa istniejących szlaków zrywkowych na terenie Leśnictwa Kormanice, Część nr 4: Wykonanie nowych i naprawa istniejących szlaków zrywkowych na terenie Leśnictwa Kupna, Część nr 5: Wykonanie nowych i naprawa istniejących szlaków zrywkowych na terenie Leśnictwa Rokszyce. Przedmiot zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części opisany został w załączniku nr I do niniejszego ogłoszenia
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi