ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Smyczkowej 14 w Warszawie

 • Zamawiający: Uniwersytet Warszawski
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Telefon/fax: tel. 225 520 360 , fax. 225 522 507
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski , ul. Krakowskie Przedmieście -, 00-927 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 225 520 360, fax. 225 522 507, REGON: 12580000000000
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Smyczkowej 14 w Warszawie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla potrzeb CKC UW w pomieszczeniach drugiego piętra budynku przy ul. Smyczkowej 14 w Warszawie. 2. W ramach zamówienia należy wykonać cały zakres prac ujęty w Dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi