ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie dokumentacji projektowej i rewitalizacji terenu Komendy Stołecznej Policji przy ul. Jagiellońskiej 72 w Warszawie

 • Zamawiający: Komenda Stołeczna Policji
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie
 • Telefon/fax: tel. (47) 7238608 , , fax. (47) 723-76-42
 • Data zamieszczenia: 2020-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji , ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (47) 7238608 , , fax. (47) 723-76-42, REGON: 01212648200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.waw.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej i rewitalizacji terenu Komendy Stołecznej Policji przy ul. Jagiellońskiej 72 w Warszawie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie: a) nowego parkingu zewnętrznego dla samochodów, motocykli i rowerów, wraz z odwodnieniem i oświetleniem., b) nowej nawierzchni i odwodnienia, wymian ogrodzenia orz bram wjazdowych, c) rozbiórka nieczynnej stacji paliw, d) remont budynków dużej hali, małej hali, budynku administracyjnego usługowego (z wartownią) e) okablowanie strukturalne, system kontroli dostępu KD oraz system telewizji dozorowej CCTV f) usunięcia wszelkich kolizji z ww. pracami w obiekcie Komendy Stołecznej Policji, przy ul. Jagiellońskiej 72 w Warszawie zwane dalej „robotami budowlanymi". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do dokumentacji zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić: 1) rękojmi na roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy, 2) gwarancji na roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy, 3) gwarancji na zamontowane urządzenia, sprzęt na okres minimum 36 miesięcy, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta, - liczonych od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zwanej dalej „umową o pracę” przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami §1 ust. 3 pkt. 21) załącznika nr 8 do dokumentacji zamówienia. 5. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych opisanych §1 ust. 3 pkt. 21) załącznika nr 8 do dokumentacji zamówienia wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 10. 6. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi