ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie częściowej wymiany przyłączy kanalizacyjnych do budynków zlokalizowanych przy ul. Stefana Batorego 19 i 21 w Bielsku-Białej

 • Zamawiający: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Lipnicka
 • Telefon/fax: tel. 33 499 06 02, , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 33 499 06 02, , fax. 33 499 06 02; 499 06 11, REGON: 07001907700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie częściowej wymiany przyłączy kanalizacyjnych do budynków zlokalizowanych przy ul. Stefana Batorego 19 i 21 w Bielsku-Białej
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie częściowej wymiany przyłączy kanalizacyjnych wewnątrz budynków zlokalizowanych przy ul. Stefana Batorego 19 i ul. Stefana Batorego 21 w Bielsku-Białej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie wymiany przyłączy kanalizacyjnych w lokalach mieszkalnych znajdujących się w dwóch budynkach przy ul. Stefana Batorego 19 i 21, 2) prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do siwz i umowy, 3) zamówienie będzie realizowane na czynnych obiektach. Nie przewiduje się wyłączenia z użytkowania na czas prowadzenia robót lokali mieszkalnych w budynku, 4) po zakończeniu robót Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej obejmującej projekt instalacji, dziennik budowy, protokoły odbiorów robót, opisy i rysunki dotyczące realizacji poszczególnych robót, dokumenty dla zastosowanych urządzeń i materiałów, w tym wszelkie wymagane atesty i gwarancje oraz książkę obmiarów. 3. „Standardy jakościowe”, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy pzp, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli przedmiarach robót. Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania robót objętych zamówieniem. Uwzględniają także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny, tzn. że przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – identyczny, niezależnie od tego, który z Wykonawców go wykona.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi