ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wydzielenie w salach chorych Oddziału Wewnętrznego 10 węzłów sanitarnych z malowaniem sal farbami bakteriobójczymi

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 09-400 Płock, ul. Medyczna
 • Telefon/fax: tel. 024 3646105, 3646330 , fax. 243 646 101,36
 • Data zamieszczenia: 2020-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony , ul. Medyczna 19, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 024 3646105, 3646330, fax. 243 646 101,36, REGON: 65007000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszplock.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wydzielenie w salach chorych Oddziału Wewnętrznego 10 węzłów sanitarnych z malowaniem sal farbami bakteriobójczymi
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wydzieleni w salach chorych Oddziału Wewnętrznego 10 węzłów sanitarnych z malowaniem sal farbami bakteriobójczymi zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym zwanym dalej „PFU”. W zakres zadania wchodzi: 1 wykonanie prac budowlanych zgodnie z PFU, 2 opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi