ZamowieniaPubliczne.edu.pl


WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych

 • Zamawiający: Gmina Sobótka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 55-050 Sobótka, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 071 3162043 do 045 , fax. 713 162 123
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Sobótka , Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, fax. 713 162 123, REGON: 93193511200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobotka.bip.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Parametry remontowanej drogi:  Długość drogi: L = 195,44 m  Łączna powierzchnia nawierzchni asfaltowej jezdni, warstwy pomocniczych (konstrukcja):  Warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4 cm  Warstwa wiążąca AC 11W 50/70 gr. 5 cm  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm  Warstwa mrozoodporna grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm  Jezdnia szerokości b = 5,0 m,  Odwodnienie drogi poprzez nadanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:  Zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego,  Wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,  Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,  Dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów,  Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 4.2. Zakres robót drogowych w ramach zadania inwestycyjnego:  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,  Rozebranie istniejących nawierzchni z kruszywa,  Wywiezienie gruntu i kruszywa z prac rozbiórkowych na składowisko wykonawcy,  Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr. kat. III wraz z transportem urobku (korytowanie drogi, wykopy pod m.in. jezdnię, pobocza),  Wywiezienie gruntu z korytowania na odległość do 15 km,  Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV,  Ułożenie warstwy ulepszonego podłoża grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa 20 cm (15 cm po zagęszczeniu)  Wykonanie i zagęszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z kruszywa 0/63mm w korycie o grubości 20 cm (15 cm po zagęszczeniu)  Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,4kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę wiążącą,  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W 50/70 – warstwa wiążąca o gr. 5 cm  Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,4kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę ścieralną,  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 – warstwa ścieralna o gr. 4 cm  Podsypka z pospółki pod pobocza o gr. 15 cm  Profilowanie i zagęszczanie poboczy z kruszywa 0/31,5mm w korycie o grubości 10cm po zagęszczeniu, Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót opracowanym na podstawie dokumentacji technicznej, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ. Załączony przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy przy wycenie, a zawarte w nim wielkości jako wielkości orientacyjne. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót. W przypadku pominięcia w przedmiarach robót zakresu prac przewidzianego do wykonania, wynikającego z dokumentacji projektowych, Wykonawca wskaże i wyceni te roboty w kosztorysie ofertowym, wyszczególniając je w jednym dziale na końcu kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Roboty określone powyżej powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Wszystkie prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi