ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Wodny Park Zabaw na terenie parku Widzewska Górka w systemie zaprojektuj i wybuduj”

 • Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-447 Łódź, Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
 • Data zamieszczenia: 2020-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich , Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77, REGON: 36442956300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zim.lodz.bip-e.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wodny Park Zabaw na terenie parku Widzewska Górka w systemie zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa wodnego parku zabaw dla dzieci wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie wszystkich branż, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę obejmującego: a) opracowanie na mapie zasadniczej koncepcji dokumentacji projektowej obejmującej propozycję zagospodarowania terenu w tym rozmieszczenia urządzeń na projektowanym obszarze z uwzględnieniem drzewostanu i jego systemu korzeniowego w terenie. W ramach koncepcji należy przedstawić 3 warianty rozwiązań przestrzenno – funkcjonalno- technologicznych dla obiektu mieszczącego wszystkie instalacje wodnego parku zabaw. b) wykonanie inwentaryzacji zastanej zieleni na obszarze 5 m od planowanej inwestycji, c) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w określonej przez Zamawiającego ilości na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji, na mapie wymaganej przepisami prawa, w tym: • Projektu budowlanego (PB), • Projektu wykonawczego (PW), • Kosztorysu inwestorskiego (KI), • Przedmiarów, • Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR), • Wersji elektronicznej (płyty CD/DVD) w wersji: edytowalnej, numerycznej (formaty plików np. doc, dwg, ath) i nieedytowalnej (formaty plików: pdf, jpg,), • wykonanie dokumentacji powykonawczej, oszacowania rocznych kosztów eksploatacji utrzymania środków trwałych powstałych w wyniku realizacji zakresu niniejszej dokumentacji projektowej, w tym min. koszty energii, zużycia wody, konserwacji, przeglądów, sprzątania, odśnieżania itp., d) uzyskanie niezbędnych decyzji/ uzgodnień/ warunków/ opinii od organów administracyjnych i innych podmiotów, umożliwiających realizację przewidzianych w dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą umową, e) pełnienie nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami oraz w TOMIE II SIWZ - Formularz Aktu Umowy.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi