ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Utworzenie nowej pracowni RTG w Przychodni przy ul. Maratońskiej 71 w Łodzi

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-557 Łódź, ul. Andrzeja Struga
 • Telefon/fax: tel. 42 20 84 800 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi , ul. Andrzeja Struga 86, 90-557 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 20 84 800, fax. -, REGON: 00031639300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcmpolesie.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie nowej pracowni RTG w Przychodni przy ul. Maratońskiej 71 w Łodzi
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane mające na celu przystosowanie pomieszczeń na pracownię RTG w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Przychodni przy ul. Maratońskiej 71 w Łodzi, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz usługa relokacji aparatów RTG zgodnie z opisem znajdującym się w Załączniku nr 2 do SIWZ. Warunki gwarancji: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczony od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia – 36 miesięcy. Okres gwarancji w zakresie relokacji aparatów – nie mniej niż 6 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi