ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim: przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części zabudowań Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim na Klub Dziecięcy wraz z dobudową nowego wejścia i podjazdu do budynku oraz budowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego.

 • Zamawiający: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-220 Radzyń Chełmiński, pl. Towarzystwa Jaszczurczego
 • Telefon/fax: tel. 56 6886087, 6886001 , fax. 566 886 087
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński , pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6886087, 6886001, fax. 566 886 087, REGON: 87111865500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.radzynchelminski.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim: przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części zabudowań Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim na Klub Dziecięcy wraz z dobudową nowego wejścia i podjazdu do budynku oraz budowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim: przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części zabudowań Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim na Klub Dziecięcy wraz z dobudową nowego wejścia i podjazdu do budynku oraz budowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego”. Inwestycja realizowana jest na działce nr 505/2 przy ulicy Sady 14 w Radzyniu Chełmińskim. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, wykonując w pełnym zakresie następujące pozycje: a) Branża ogólnobudowlana: roboty demontażowe; roboty murowe i montażowe; remont utwardzenia przy budynku w tym wykonanie schodów i pochylni. b) Branża instalacji sanitarnych: zewnętrzna instalacja wodociągowa, zewnętrzna kanalizacja sanitarna, wewnętrzna kanalizacja sanitarna, wewnętrzna instalacja wodociągowa, wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna, demontaż istniejących wewnętrznych instalacji sanitarnych. Uwaga do branży instalacji sanitarnych: Ze względu na finansowanie zadań z różnych źródeł, należy wyodrębnić i wyłączyć z załączonego przedmiaru robót następujące pozycje dotyczące tzw. ,,białego montażu,,: poz. 44 – 3kpl; poz. 47- 1kpl; poz. 48 – 1 kpl; poz. 49 – 1 kpl; poz. 51- 2szt; poz. 77 – 3szt; poz. 78 – 1szt; poz. 79 – 1szt; i poz. 80 – 1szt., na które należy wystawić odrębną fakturę oraz ich wartość ryczałtową wykazać w załączonym harmonogramie rzeczowo – finansowym. Pozostałe elementy przedmiaru dot. branży instalacji sanitarnych pozostają bez zmian. c) Instalacje elektryczne wewnętrzne: rozbudowa istniejącej rozdzielnicy głównej ,,RG,,; rozdzielnica wydziałowa ,,TP,, wewnętrzna linia zasilająca, wyłącznik p.poż.; instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacji; instalacja gniazd wtyczkowych i siłowych; instalacje zasilania wentylacji i ogrzewania; połączenia wyrównawcze; prace demontażowe. d) Budowa placu zabaw: konstrukcja nawierzchni – nawierzchnia syntetyczna; nawierzchnia z darni rolowanej; wyposażenie; ogrodzenie placu zabaw; utwardzenie terenu. Uwagi dodatkowe do opisu robót, które należy uwzględnić w ofercie: a) w sali nr 1/3 (głównej) i nr 1/4 (sypialnia) przyjąć ułożenie, na całej powierzchni, wykładziny obiektowej, zawiniętej ok. 10 cm na ściany (bez listew drewnianych), b) w sali nr 1/3 (16m2) i nr 1/4 (35m2) przyjąć ułożenie łącznie 51m2 wykładziny dywanowej, (sposób ułożenia i kolor wykładziny w uzgodnieniu z zamawiającym), c) przy robotach malarskich uwzględnić malowanie emulsją w kolorach uzgodnionych z zamawiającym. d) montaż wideodomofonu z instalacją: wejście główne – sala nr 1/3, 1/4 i 1/11. Realizacja inwestycji współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, poddziałanie 8.4.2.Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - dotacja celowa. 2) Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologie ich wykonania określają następujące dokumenty stanowiące załączniki do SIWZ: 1) Wzór umowy (zał. Nr 3) 2) Projekty budowlane (zał. Nr 4) 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zał. Nr 5) 4) Przedmiary robót (zał. Nr 6) Wykonawca sporządzi zestawienie rzeczowo – finansowe (zał. nr 7 do SIWZ), które będzie załącznikiem do umowy i dostarczy je Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że ewentualnie występujące w niniejszej SIWZ, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, urządzeń i produktów oraz innych użytych do wykonania wyrobów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Materiał, urządzenie, produkt, wyrób równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji materiału, urządzenia, produktu, wyrobu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany materiał, urządzenie, produkt, wyrób. Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada za obsługę geodezyjną na etapie realizacji zamówienia oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. 3) Wymagania Zamawiającego. 1. Wyznaczenie objęcia kierownictwa budowy (robót) przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 2. W składanej ofercie Wykonawca winien uwzględnić koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji budowlanej, jak również nie ujęte w niej , a niezbędne do wykonania zadania, w szczególności : koszty materiałów budowlanych, zagospodarowanie placu budowy, koszty oznakowania robót na czas budowy, obsługę geodezyjną robót, koszt dokumentacji powykonawczej. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie zaplecze techniczne. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozeznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany ustalonego wynagrodzenia . 3. W rejonie istniejącego uzbrojenia, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestorów sieci. 4. Naprawa zinwentaryzowanych jak i niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót w zakresie i na koszt wykonawcy. 5. Geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie. 6. Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów). 7. Organizacja terenu budowy z zasilaniem w niezbędne media, ogrodzenia, bariery tymczasowe. Zamawiający nie zapewnia dostaw wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków w trakcie realizacji zadania. Wykonawca winien jest zapewnić je sobie własnym kosztem i staraniem. Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i uporządkuje teren po zakończeniu prac budowlanych. 8. Usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji projektowej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją. 9. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji budowlanej oraz wszelkie potrzebne atesty, certyfikaty itp. Dokumentacja winna być kompletna i przygotowana do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 10. Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobów geodezyjnych. 11. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 12. Roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć plac budowy i uwzględnić bezpieczeństwo użytkowników. 13. Wyposażenie placu zabaw powinno posiadać niezbędne certyfikaty jakości oraz musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w Polskich Normach mówiących o tego typu urządzeniach posiadać atesty i inne wymagane badania i pozytywne opinie. Ceryfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – Polskie Centrum Akredytacji (PCA). W przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytacje odpowiednika Polskiego Centrum Akredytacji w tym kraju. 14. Urządzenia powinno cechować bezpieczeństwo użytkowania, wysokie walory estetyczne i funkcjonalne, maksymalna odporność na warunki atmosferyczne, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. 15. Roboty budowlane należy prowadzić tak, aby nie kolidowały z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim. Wymaga się szczególnej ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i osłon, utrzymanie placu budowy w należytym porządku. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do: a) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, b) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. c) przed rozpoczęciem prac uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim zakres wykonywanych robót, logistykę, zabezpieczenie terenu itp. 16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia. 17. Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować poglądowo. Wykonawca na podstawie załączonej dokumentacji projektowej i warunkami SIWZ ma obowiązek w ofercie przewidzieć i wycenić cały zakres prac koniecznych dla kompleksowej realizacji zadania. Wymagania jakościowe i materiałowe 1. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów I gatunku, gwarantujących jakość techniczną nie gorszą niż określone w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. 2. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom polskich norm oraz innym normom określonym w prawie Unii Europejskiej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości itp.). Materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać aprobatę techniczną lub deklarację zgodności i posiadać znak CE. 3. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 4) Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: 1. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, by wszystkie czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych objętych przedmiotem zamówienia (o ile nie są /nie będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) były wykonywane prze osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, pracowników obsługi geodezyjnej. 2. Sposób dokumentowania zatrudnienia: Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych objęte przedmiotem zamówienia. Oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy powinno zawierać w szczególności: - dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, - datę złożenia oświadczenia, - wskazanie liczby osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, - wymiaru etatu i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby - podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych objęte przedmiotem zamówienia, na podstawie umowy o pracę. Pierwsze oświadczenie Wykonawca składa bez oczekiwania na wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni, licząc od dnia przekazania terenu robót, kolejne w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów uznane zostanie przez Zamawiającego jako uchylanie się od obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę i skutkować będzie nałożeniem sankcji przewidzianych w § 9 umowy. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwości, co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności określone przez Zamawiającego. Powyższe obowiązuje również w przypadku wykonania części zamówienia przez podwykonawców. 5) Na podstawie art. 36 b ust. 1a ustawy Pzp zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Warunki i zasady realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, w tym w załącznikach do SIWZ, a zwłaszcza zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi