ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na LED-owe w obiektach oświatowych i administracyjnych Gminy Miasta Chełmna

 • Zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 86-200 Chełmno, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 566 771 729 , fax. 566 771 774
 • Data zamieszczenia: 2020-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Miasto Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 566 771 729, fax. 566 771 774, REGON: 87111848300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chelmno.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na LED-owe w obiektach oświatowych i administracyjnych Gminy Miasta Chełmna
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane i elektryczne w pełnym zakresie określonym w dokumentacji budowlano – kosztorysowej dla n/w zakresów: • Zakres I obejmuje: 1. Wymianę oświetlenia na LED-owe w budynku Urzędu Miasta Chełmna 2. Wymianę oświetlenia na LED-owe w budynku szkolnym, sali gimnastycznej i pływalni krytej w Szkole Podstawowej Nr 1 3. Wymianę oświetlenia na LED-owe w budynkach szkolnych i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 4. Wymianę oświetlenia na LED-owe w budynkach szkolnych i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 • Zakres II obejmuje: 1. Wymianę stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej i pływalni krytej w Szkole podstawowej Nr 1 2. Wymianę stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 3. Wymianę stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja budowlano - kosztorysowa stanowiąca załącznik nr 6 i 7 do SIWZ
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi