ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach”

 • Zamawiający: Miasto Sejny
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 16-500 Sejny, Józefa Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. (87)5162073 , fax. (87)5162055
 • Data zamieszczenia: 2020-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Sejny , Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, tel. (87)5162073, fax. (87)5162055, REGON: 79067106000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sejny.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach. Zakres robót został podzielony na dwa etapy. W budynku zmieniony zostanie układ komunikacji pionowej - schody oraz podnośnik pionowy, obniżenie części parteru w strefie wejściowej w celu zapewnienia dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych, a także remont instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, oraz docieplenie całego budynku. Zamówienie obejmuje wykonanie nowych węzłów sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz zapewnienie dostępu do całego budynku osobom niepełnosprawnym.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi