ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Termomodernizacja budynku Polikliniki w Siedlcach.

 • Zamawiający: Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-507 Warszawa, ul. Wołoska
 • Telefon/fax: tel. 22 508 18 09, , fax. 22 845 64 57
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie , ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 508 18 09, , fax. 22 845 64 57, REGON: 64726510000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cskmswia.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Polikliniki w Siedlcach.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja budynku Polikliniki w Siedlcach.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi